สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนานาชาติเฮดสตาร์ท สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 68 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงจอมนาง  อาทินุช โกยสมบูรณ์
 
1. นางสาวจณิสตา  ปราสาททอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสุภัชญา  ผิวงาม
 
1. นางสาวณิฌฌาภัสร์   มาลารัตน์
 
3 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 76 เงิน 21 1. เด็กชายชัยภัทร   เงินเอนก
2. เด็กชายอชิระ   อดิศราลักษณ์
3. เด็กหญิงแองเจล่า บู๊ค   เจนเซ่น
 
1. นางสาววาสนา  พรหมทอง
2. นางสาวนิตยา   มุณีรัตน์
 
4 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 67 ทองแดง 34 1. เด็กชายธีรัตน์   ธงทอง
2. เด็กหญิงมุก  ยงสกุล
3. เด็กหญิงเรอิ    รักแต่ตระกูล
 
1. นางสาวไพลิน  อิสลาม
2. นางสาววาสนา  พรหมทอง