สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกะตะ (ตรีทศยุทธอุปถัมภ์) สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 80 ทอง 14 1. เด็กชายพงศ์พล  พงษ์มาก
 
1. นางสาวขนิษฐา  ฐานวิเศษ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลิตา  ทับแก้ว
2. เด็กหญิงรวีพร  ภูกาบเพชร
 
1. นางสาวขนิษฐา  ฐานวิเศษ
2. นางสาวงามลักษณ์  ท้วงพิทักษ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนาตาลี  ศิริสมบูรณ์
2. เด็กหญิงปิ่นปินัฐ  จำเดิม
3. เด็กหญิงสิริภา  ชูจันทร์
 
1. นางสาวนพรัตน์  แก่นที
2. นางจารุวรรณ  ประดิษฐการ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 15 1. เด็กหญิงกีรตี  ฆ้องนอก
 
1. นางรุ่งนภา  ชูจันทร์
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 81.6 ทอง 5 1. เด็กหญิงกนกขวัญ  มุ่งดี
2. เด็กหญิงกัญญานัฐ  ลี้เจริญ
3. เด็กหญิงปริณนภัสร์  บุญรอง
 
1. นางสาวชนากานต์  ภักดีใหม่
2. นางรุ่งนภา  ชูจันทร์