สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกะตะ (ตรีทศยุทธอุปถัมภ์) สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 73 เงิน 15 1. เด็กหญิงธนพรพรรณ  นราพงศ์
2. เด็กหญิงศุภารมย์  ยังจันทร์
3. เด็กหญิงสุภากาญจน์  นราพงศ์
 
1. นางจารุวรรณ  ประดิษฐการ
2. นางสาวนพรัตน์  แก่นที
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 76.33 เงิน 20 1. เด็กหญิงปาริตา  วงศ์กาใจ
 
1. นายเรืองศักดิ์สิทธิ์  ปิติสุข
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 76.64 เงิน 11 1. เด็กหญิงกีรตี  ฆ้องนอก
 
1. นายเรืองศักดิ์สิทธิ์  ปิติสุข
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 10 1. เด็กหญิงสุภากาญจน์  นราพงศ์
 
1. นายเรืองศักดิ์สิทธิ์  ปิติสุข
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 79.33 เงิน 15 1. เด็กหญิงกัลยานี  จันทร์ภิรมย์
 
1. นายเรืองศักดิ์สิทธิ์  ปิติสุข
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 77.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  อินทะเรือง
2. เด็กหญิงนิชาชล  เชียงชุม
3. เด็กหญิงอรัญญา  จงปรางค์
 
1. นางสาววัชราภรณ์  พรหมจันทร์
2. นางรุ่งนภา  ชูจันทร์