สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกะตะ (ตรีทศยุทธอุปถัมภ์) สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 65.32 ทองแดง 36 1. เด็กหญิงเมธาวี  บุญแสน
 
1. นางสาวขนิษฐา  ฐานวิเศษ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 60.5 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงศุภาพิชย์  หนูแป้น
 
1. นางสาวงามลักษณ์  ท้วงพิทักษ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงประภัสสร  บัววัน
 
1. นางสาวขนิษฐา  ฐานวิเศษ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ธีระศรี
2. เด็กชายธีรเดช  คุณลักษณ์
 
1. นางสาววัชราภรณ์  พรหมจันทร์
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 69 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงกัญญานัฐ  ลี้เจริญ
2. เด็กหญิงสมฤดี  กลยณีย์
 
1. นายมอฮัมหมาด  ลัดเลีย
2. นายอเนชา  พรหมทอง
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 69 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงนวิยา  ประมาพันธ์
 
1. นายเรืองศักดิ์สิทธิ์  ปิติสุข
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 62 ทองแดง 20 1. เด็กชายสิริภพ  ชูจันทร์
2. เด็กหญิงอาทิตยา  อินทะเรือง
 
1. นางสาวชนากานต์  ภักดีใหม่
2. นายอเนชา  พรหมทอง
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงปริญนภัส  บุญรอง
2. เด็กชายโชคอาทิตย์  สุวรรณรัตน์
 
1. นางสาวชนากานต์  ภักดีใหม่
2. นายอเนชา  พรหมทอง
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 62 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงรวีพร  ภูกาบเพชร
2. เด็กหญิงสมฤดี  กลยณีย์
3. เด็กหญิงสุวิดา  เกิดสติ
 
1. นางสาววัชราภรณ์  พรหมจันทร์
2. นางรุ่งนภา  ชูจันทร์