สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกะตะ (ตรีทศยุทธอุปถัมภ์) สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 47 เข้าร่วม 43 1. เด็กหญิงทิพย์มณี  นามวงษา
 
1. นางสาวงามลักษณ์  ท้วงพิทักษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 41.52 เข้าร่วม 28 1. เด็กหญิงวิสุดา  คงทอง
 
1. นางสาวขนิษฐา  ฐานวิเศษ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงกนกขวัญ  มุ่งดี
 
1. นายอเนชา  พรหมทอง
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงเมธาวี  บุญแสน
 
1. นายเรืองศักดิ์สิทธิ์  ปิติสุข