สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกะตะ (ตรีทศยุทธอุปถัมภ์) สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 47 เข้าร่วม 43 1. เด็กหญิงทิพย์มณี  นามวงษา
 
1. นางสาวงามลักษณ์  ท้วงพิทักษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 65.32 ทองแดง 36 1. เด็กหญิงเมธาวี  บุญแสน
 
1. นางสาวขนิษฐา  ฐานวิเศษ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 60.5 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงศุภาพิชย์  หนูแป้น
 
1. นางสาวงามลักษณ์  ท้วงพิทักษ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 80 ทอง 14 1. เด็กชายพงศ์พล  พงษ์มาก
 
1. นางสาวขนิษฐา  ฐานวิเศษ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงประภัสสร  บัววัน
 
1. นางสาวขนิษฐา  ฐานวิเศษ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 41.52 เข้าร่วม 28 1. เด็กหญิงวิสุดา  คงทอง
 
1. นางสาวขนิษฐา  ฐานวิเศษ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลิตา  ทับแก้ว
2. เด็กหญิงรวีพร  ภูกาบเพชร
 
1. นางสาวขนิษฐา  ฐานวิเศษ
2. นางสาวงามลักษณ์  ท้วงพิทักษ์
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงกนกขวัญ  มุ่งดี
 
1. นายอเนชา  พรหมทอง
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนาตาลี  ศิริสมบูรณ์
2. เด็กหญิงปิ่นปินัฐ  จำเดิม
3. เด็กหญิงสิริภา  ชูจันทร์
 
1. นางสาวนพรัตน์  แก่นที
2. นางจารุวรรณ  ประดิษฐการ
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ธีระศรี
2. เด็กชายธีรเดช  คุณลักษณ์
 
1. นางสาววัชราภรณ์  พรหมจันทร์
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 15 1. เด็กหญิงกีรตี  ฆ้องนอก
 
1. นางรุ่งนภา  ชูจันทร์
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 69 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงกัญญานัฐ  ลี้เจริญ
2. เด็กหญิงสมฤดี  กลยณีย์
 
1. นายมอฮัมหมาด  ลัดเลีย
2. นายอเนชา  พรหมทอง
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงเมธาวี  บุญแสน
 
1. นายเรืองศักดิ์สิทธิ์  ปิติสุข
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 69 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงนวิยา  ประมาพันธ์
 
1. นายเรืองศักดิ์สิทธิ์  ปิติสุข
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 73 เงิน 15 1. เด็กหญิงธนพรพรรณ  นราพงศ์
2. เด็กหญิงศุภารมย์  ยังจันทร์
3. เด็กหญิงสุภากาญจน์  นราพงศ์
 
1. นางจารุวรรณ  ประดิษฐการ
2. นางสาวนพรัตน์  แก่นที
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 76.33 เงิน 20 1. เด็กหญิงปาริตา  วงศ์กาใจ
 
1. นายเรืองศักดิ์สิทธิ์  ปิติสุข
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 76.64 เงิน 11 1. เด็กหญิงกีรตี  ฆ้องนอก
 
1. นายเรืองศักดิ์สิทธิ์  ปิติสุข
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 10 1. เด็กหญิงสุภากาญจน์  นราพงศ์
 
1. นายเรืองศักดิ์สิทธิ์  ปิติสุข
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 79.33 เงิน 15 1. เด็กหญิงกัลยานี  จันทร์ภิรมย์
 
1. นายเรืองศักดิ์สิทธิ์  ปิติสุข
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 62 ทองแดง 20 1. เด็กชายสิริภพ  ชูจันทร์
2. เด็กหญิงอาทิตยา  อินทะเรือง
 
1. นางสาวชนากานต์  ภักดีใหม่
2. นายอเนชา  พรหมทอง
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงปริญนภัส  บุญรอง
2. เด็กชายโชคอาทิตย์  สุวรรณรัตน์
 
1. นางสาวชนากานต์  ภักดีใหม่
2. นายอเนชา  พรหมทอง
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 81.6 ทอง 5 1. เด็กหญิงกนกขวัญ  มุ่งดี
2. เด็กหญิงกัญญานัฐ  ลี้เจริญ
3. เด็กหญิงปริณนภัสร์  บุญรอง
 
1. นางสาวชนากานต์  ภักดีใหม่
2. นางรุ่งนภา  ชูจันทร์
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 77.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  อินทะเรือง
2. เด็กหญิงนิชาชล  เชียงชุม
3. เด็กหญิงอรัญญา  จงปรางค์
 
1. นางสาววัชราภรณ์  พรหมจันทร์
2. นางรุ่งนภา  ชูจันทร์
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 62 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงรวีพร  ภูกาบเพชร
2. เด็กหญิงสมฤดี  กลยณีย์
3. เด็กหญิงสุวิดา  เกิดสติ
 
1. นางสาววัชราภรณ์  พรหมจันทร์
2. นางรุ่งนภา  ชูจันทร์