สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกู้กู สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 73.48 เงิน 13 1. เด็กหญิงประภัสสร  วงค์วาสน์
 
1. นางณัฏฐณิชา  เมตตาจิตร
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 70 เงิน 8 1. เด็กชายชลธิชา  ทัศนิยม
2. เด็กหญิงพิทยารัตน์  จินารี
 
1. นายชัยรัตน์  พลชัย
2. นางสาวกัญญ์วรา  ป้วนรัตน์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 12 1. เด็กหญิงพรศิริ  บัวละบาล
2. เด็กชายสิทธิพงศ์  แพรพระนาม
3. เด็กชายอิทธิพัทธ์  เชียน
 
1. นายชัยรัตน์  พลชัย
2. นางณัฏฐณิชา  เมตตาจิตร
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 72 เงิน 23 1. เด็กหญิงดาเรีย  สกุลสัน
 
1. นางสาวกนกกร  แซ่ก้วน
 
5 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 71 เงิน 27 1. เด็กหญิงปภาวรินท์  ทนน้ำ
2. เด็กหญิงปรารถนา  แสงจันทร์
3. เด็กชายภูริภัค  ดิษกล
 
1. นางวรรณี  วิริยมานุวงษ์
2. นางณีรนุช  สกุลณี