สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกู้กู สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 64.8 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงปนัดดา  เขาบาท
2. เด็กชายวานิต  จรุงพันธ์
3. เด็กหญิงสรัลชนา  แก่นอินทร์
 
1. นางสาวทัชชา  กัมมันโต
2. นางพรน้อย  โภชนะกิจ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 60 ทองแดง 6 1. เด็กชายกิตตินันท์  เบ็ญจา
2. เด็กชายธวัชชัย  ขวัญแปรจิต
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  องสารา
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 64.33 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงกัลยาณิน  กอศรี
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ศรีชะนก
3. เด็กหญิงพิชชาพร  จาติเกตุ
4. เด็กหญิงหทัยรัตน์  จะวะ
5. เด็กหญิงเปรมฤดี  ขวัญแปรจิต
 
1. นางนาฏติยา  คงคา
2. นางสาวสมาภรณ์  อัศนียวงศ์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 68 ทองแดง 20 1. เด็กชายจารุวิทย์  ลิกลัก
 
1. นายชัยรัตน์  พลชัย
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 62 ทองแดง 12 1. เด็กชายสมคิด  ศรีพรหมรัตน์
2. เด็กชายสุริยันต์  พิมพ์พาวงศ์
 
1. นายชัยรัตน์  พลชัย
2. นางณัฏฐณิชา  เมตตาจิตร
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 66 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงกรัณฑา  มาศโอสถ
2. เด็กชายณัฐพงษ์  จุ้ยส่องแก้ว
3. เด็กชายตะวันฉาย  จำนงนอก
4. เด็กหญิงพรรณกาญจน์  ขุนหมุด
5. เด็กหญิงพรวดี  จันทวี
6. เด็กชายพุฒิพงศ์  ลิพอนเขต
 
1. นางสาวนันทนา  เสนุภัย
2. นายอโนทัย  ขวัญศรีสุทธิ์
3. นางสาวศิรกาญจน์  มณีสว่างวงศ์
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 62 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงประภัสสร  วงค์วาสน์
2. เด็กหญิงพรศิริ  บัวละบาล
 
1. นางณัฏฐณิชา  เมตตาจิตร
2. นางสาวสมาภรณ์  อัศนียวงศ์
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  ตึกขาว
2. เด็กหญิงศรัณยา  สโมสร
 
1. นางณัฏฐณิชา  เมตตาจิตร
2. นางสาวสมาภรณ์  อัศนียวงศ์
 
9 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 60 ทองแดง 41 1. เด็กหญิงธนากานต์  พานทอง
2. เด็กหญิงปณิธี  กวยทอง
3. เด็กชายวรรณชัย  ใจดี
 
1. นางสาวฐิตินาถ  ศรีรักษา
2. นางสาวอารีรัตน์  สุดศรี