สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกู้กู สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 45 เข้าร่วม 45 1. เด็กหญิงนุชนาฏ  บำรุงผล
 
1. นางพรน้อย  โภชนะกิจ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 6 เข้าร่วม 23 1. เด็กหญิงณิชนันทน์  ลีลาศีลธรรม
 
1. นางสาวอาซูรา  อูมา
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 20 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายเอกลักษณ์  ส่องสงค์
 
1. นางสาวอาซูรา  อูมา
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 20 1. เด็กชายสหชาติ  ใส้เพี้ย
 
1. นางสาวนันทนา  เสนุภัย
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 35 เข้าร่วม 25 1. เด็กหญิงขันเงิน  สุขวิสัย
2. เด็กชายสมคิด  ศรีพรหมรัตน์
3. เด็กชายสหชาติ  ใส้เพี้ย
 
1. นางสาวทัชชา  กัมมันโต
2. นางสาวสุภาภรณ์  องสารา
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 53 เข้าร่วม 31 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  เพชรสังข์
2. เด็กหญิงสรัลชนา  แก่นอินทร์
 
1. นายอโนทัย  ขวัญศรีสุทธิ์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 53 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายพิพัฒน์  แก้วมูลมุก
 
1. นายชัยรัตน์  พลชัย
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงกษมา  หนูขาว
 
1. นายชัยรัตน์  พลชัย