สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกู้กู สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 45 เข้าร่วม 45 1. เด็กหญิงนุชนาฏ  บำรุงผล
 
1. นางพรน้อย  โภชนะกิจ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  หาญเคียว
 
1. นางสาวปิยะวดี  สิงฆาฬะ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 73.48 เงิน 13 1. เด็กหญิงประภัสสร  วงค์วาสน์
 
1. นางณัฏฐณิชา  เมตตาจิตร
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 6 เข้าร่วม 23 1. เด็กหญิงณิชนันทน์  ลีลาศีลธรรม
 
1. นางสาวอาซูรา  อูมา
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 20 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายเอกลักษณ์  ส่องสงค์
 
1. นางสาวอาซูรา  อูมา
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 20 1. เด็กชายสหชาติ  ใส้เพี้ย
 
1. นางสาวนันทนา  เสนุภัย
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 35 เข้าร่วม 25 1. เด็กหญิงขันเงิน  สุขวิสัย
2. เด็กชายสมคิด  ศรีพรหมรัตน์
3. เด็กชายสหชาติ  ใส้เพี้ย
 
1. นางสาวทัชชา  กัมมันโต
2. นางสาวสุภาภรณ์  องสารา
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 64.8 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงปนัดดา  เขาบาท
2. เด็กชายวานิต  จรุงพันธ์
3. เด็กหญิงสรัลชนา  แก่นอินทร์
 
1. นางสาวทัชชา  กัมมันโต
2. นางพรน้อย  โภชนะกิจ
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายธีรยุทธ์  เตะเส็น
2. เด็กชายปวริศร  เดชภักดี
 
1. นางพรน้อย  โภชนะกิจ
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 60 ทองแดง 6 1. เด็กชายกิตตินันท์  เบ็ญจา
2. เด็กชายธวัชชัย  ขวัญแปรจิต
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  องสารา
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 64.33 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงกัลยาณิน  กอศรี
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ศรีชะนก
3. เด็กหญิงพิชชาพร  จาติเกตุ
4. เด็กหญิงหทัยรัตน์  จะวะ
5. เด็กหญิงเปรมฤดี  ขวัญแปรจิต
 
1. นางนาฏติยา  คงคา
2. นางสาวสมาภรณ์  อัศนียวงศ์
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 53 เข้าร่วม 31 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  เพชรสังข์
2. เด็กหญิงสรัลชนา  แก่นอินทร์
 
1. นายอโนทัย  ขวัญศรีสุทธิ์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 53 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายพิพัฒน์  แก้วมูลมุก
 
1. นายชัยรัตน์  พลชัย
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงกษมา  หนูขาว
 
1. นายชัยรัตน์  พลชัย
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 68 ทองแดง 20 1. เด็กชายจารุวิทย์  ลิกลัก
 
1. นายชัยรัตน์  พลชัย
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง 8 1. เด็กหญิงสุภานันท์  รงค์ทอง
 
1. นายชัยรัตน์  พลชัย
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 70 เงิน 8 1. เด็กชายชลธิชา  ทัศนิยม
2. เด็กหญิงพิทยารัตน์  จินารี
 
1. นายชัยรัตน์  พลชัย
2. นางสาวกัญญ์วรา  ป้วนรัตน์
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 62 ทองแดง 12 1. เด็กชายสมคิด  ศรีพรหมรัตน์
2. เด็กชายสุริยันต์  พิมพ์พาวงศ์
 
1. นายชัยรัตน์  พลชัย
2. นางณัฏฐณิชา  เมตตาจิตร
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 5 1. เด็กชายณัฐพล  สุนทรกิจ
2. เด็กหญิงพรไพลิน  เพ้งเจ้ย
3. เด็กหญิงสุชาดา  ชูถึง
 
1. นายชัยรัตน์  พลชัย
2. นางสาวสุภาภรณ์  องสารา
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 12 1. เด็กหญิงพรศิริ  บัวละบาล
2. เด็กชายสิทธิพงศ์  แพรพระนาม
3. เด็กชายอิทธิพัทธ์  เชียน
 
1. นายชัยรัตน์  พลชัย
2. นางณัฏฐณิชา  เมตตาจิตร
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 72 เงิน 23 1. เด็กหญิงดาเรีย  สกุลสัน
 
1. นางสาวกนกกร  แซ่ก้วน
 
22 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกัมพล  จุลเรือง
2. เด็กชายขจรศักดิ์  ชูสง
3. เด็กหญิงทิฆัมพร  แพรพระนาม
4. เด็กชายธนชาติ  รักมิตร
5. เด็กชายนันทศักดิ์  ชูจิต
6. เด็กหญิงอภัสสร  จิตต์เพียร
7. เด็กหญิงอริยา  จันทร์เสดียง
8. เด็กหญิงอาทิตยา  ทรัพย์บริบูููรณ์
 
1. นางสาวณัฏฐณิชา  ธนไพโรจน์
2. นางสาวรัตติกาล  มะหะหมัด
3. นางสาววิลาวัณย์  ฆังคะรัตน์
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 66 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงกรัณฑา  มาศโอสถ
2. เด็กชายณัฐพงษ์  จุ้ยส่องแก้ว
3. เด็กชายตะวันฉาย  จำนงนอก
4. เด็กหญิงพรรณกาญจน์  ขุนหมุด
5. เด็กหญิงพรวดี  จันทวี
6. เด็กชายพุฒิพงศ์  ลิพอนเขต
 
1. นางสาวนันทนา  เสนุภัย
2. นายอโนทัย  ขวัญศรีสุทธิ์
3. นางสาวศิรกาญจน์  มณีสว่างวงศ์
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 62 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงประภัสสร  วงค์วาสน์
2. เด็กหญิงพรศิริ  บัวละบาล
 
1. นางณัฏฐณิชา  เมตตาจิตร
2. นางสาวสมาภรณ์  อัศนียวงศ์
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  ตึกขาว
2. เด็กหญิงศรัณยา  สโมสร
 
1. นางณัฏฐณิชา  เมตตาจิตร
2. นางสาวสมาภรณ์  อัศนียวงศ์
 
26 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 60 ทองแดง 41 1. เด็กหญิงธนากานต์  พานทอง
2. เด็กหญิงปณิธี  กวยทอง
3. เด็กชายวรรณชัย  ใจดี
 
1. นางสาวฐิตินาถ  ศรีรักษา
2. นางสาวอารีรัตน์  สุดศรี
 
27 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 71 เงิน 27 1. เด็กหญิงปภาวรินท์  ทนน้ำ
2. เด็กหญิงปรารถนา  แสงจันทร์
3. เด็กชายภูริภัค  ดิษกล
 
1. นางวรรณี  วิริยมานุวงษ์
2. นางณีรนุช  สกุลณี