สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกวัดใหม่ สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 79.96 เงิน 19 1. เด็กหญิงรังสิยา  ประภัสสรคุณ
 
1. นางฉวีวรรณ  โพธิ์ทองคนอง
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 77 เงิน 16 1. เด็กหญิงธนพร  นวลจันทร์
2. เด็กหญิงพัชราภา  จันชื่น
3. เด็กชายวรเทพ  เทพพิชัย
 
1. นางสาวดวงภร  รัตนสิทธิ์
2. นางสาวดวงพร  ศรีวิชิต
 
3 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 70 เงิน 27 1. เด็กหญิงวรรณวิสา  คงสุทธิ์
2. เด็กหญิงสุนิสา  -
3. เด็กชายเตชิต  ภูพาน
 
1. นางสาวอังคณา  ฉิมเรือง
2. นางอารีย์  สังข์เกื้อ