สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านฉลอง สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 84 ทอง 15 1. เด็กหญิงพนิดา  เกตุพล
 
1. นางสุพรรณี  หนูรุ่น
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  กาญจนณรงค์
2. เด็กชายเด็กหญิงสุไบย๊ะห์  ไกรรักษ์
 
1. นางสาวโฉมศรี  ศรีสุวรรณ
2. นางสาวยุภาวดี   มีเสน
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกันติชา  ชิตชลธาร
2. เด็กหญิงพิชญาภา  ประมูลผล
3. เด็กหญิงอลิสรา  โอชารส
 
1. นางสาวณัฐสิรี  อาชีวระงับโรค
2. นายภาณุพงศ์  จินะทอง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 89.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  จันทรสมบัตร
2. เด็กหญิงชลลดา  ณ ตะกั่วทุ่ง
3. เด็กหญิงรุ่งตะวัน  รักมาศ
4. เด็กหญิงสิริวิภา  ศรีนอง
5. เด็กหญิงอรวรา  เพชรลูก
 
1. นางสาวนิตยาภรณ์  คงสำเร็จ
2. นางสาวเปาซียะห์  อีดือเร๊ะ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษฎา  ไหลลิน
2. เด็กชายจิรายุ  ซ้วนเหว
3. เด็กชายชยพัทธ์  กะรนรักษ์
4. เด็กชายณัฐยศ  พึ่งคุ้ม
5. เด็กชายณัฐสุภา  หนูสม
6. เด็กชายตุลธนพัฒน์  สีสวย
7. เด็กชายธนัท  นิมาลา
8. เด็กชายธราเทพ  อาจทวีกุล
9. เด็กชายธิติพงศ์  จันทรสุวรรณ
10. เด็กชายธีธัช  ภูมิ
11. เด็กหญิงนนทพร  แสนมูล
12. เด็กชายพงศกร  ไชยเรือน
13. เด็กชายพงษ์เทพ  ศิริไสย์
14. เด็กหญิงพิมพิศา  นุ่นสังข์
15. เด็กชายรัฐภูมิ  ชัยแป้น
16. เด็กชายวันวิสา  อ่วมสน
17. เด็กชายสุทธิราชร์  มวลสกุล
18. เด็กหญิงอัมราวดี  พวงศิริ
19. เด็กชายเทพณรินทร์  บลูเชอร์
20. เด็กหญิงเพ็ญพิศุทธ์  ดวงใจ
 
1. นายจิตตรง  ธนันชัย
2. นายภานุพงศ์  จินะทอง
3. นางสาวณัฐสิรี  อาชีวระงับโรค
4. นายริดวาน  สะอิ
5. นายกีรติ  พรมนรา
 
6 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  คงนุ้ย
2. เด็กหญิงจินตานา  สุทานี
3. เด็กหญิงชาลิสา  คงทอง
4. เด็กหญิงฐิตินัน  จันทรพิชัย
5. เด็กหญิงอรุณวตี  เดชยศดี
6. เด็กหญิงอุมาพร  จรฤท
 
1. นางสาวเครือวัลย์  เชาว์เฉลิมพงศ์
2. นางสาวเกสรินทร์  หนูมาก
3. นางสาวยุภาวดี   มีเสน
4. นางสาวพิมพ์วิไล  ทองนะ
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทัตพิชา  ตรุษสีดา
2. เด็กชายธีรพล  พรหมาย
3. เด็กหญิงพรรณิภา  ผิวทน
4. เด็กชายภาณุวัตน์  ศรีสมยา
5. เด็กหญิงรมณียา  เพศสุวรรณ
6. เด็กชายอรรถพร  ดอนบำรุง
 
1. นายภาณุพงศ์  จินะทอง
2. นายจิตตรง  ธนันชัย
3. นางสาวณัฐสิรี  อาชีวระงับโรค
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงดาวนิล  รัตนวรรณ์
2. เด็กหญิงศิวพร  ดอนบำรุง
 
1. นางสาวเกสรินทร์  หนูมาก
2. นางสาวฐิมาพร  ชุมเชื้อ
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันทรัสม์  ขุนศรีเจริญ
2. เด็กหญิงวันวิสา  อ่วมสน
3. เด็กหญิงสิริวิมล  อ้นเพ็ชร
 
1. นายจิตตรง  ธนันชัย
2. นางสาวณัฐสิรี  อาชีวระงับโรค
 
10 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธัญวรรณ  ระวิการ
2. เด็กชายปลายภพ  บุญมาก
3. เด็กหญิงศวรรยา  พงศ์เตรียง
 
1. นางสาวจุตราพร  แซ่อ๋อง
2. นางสาวอรวรรณ  ปราบหนุน
 
11 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 82.65 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  หอมหวล
 
1. นางจิตรฤทัย  รอดอุ่น
 
12 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 82.99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวิยะดา  แซ่ว่อง
 
1. นางจิตรฤทัย  รอดอุ่น
 
13 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพิพัฒน์  มีปิด
 
1. นางสาวปานธาวัลย์  ราเย็น
 
14 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนาวุฒิ   หมื่นชนะ
2. เด็กชายธีรเดช  เจริญสูงเนิน
3. เด็กชายปีเตอร์  ทองแท้
 
1. นางสาวชาธิณี  ชิตชลธาร
2. นางสาวเปาซียะห์  อีดือเร๊ะ