สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านฉลอง สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 70 เงิน 15 1. เด็กหญิงต้นข้าว  รัตนวรรณ
 
1. นางสาวจิราพร  ทองสุย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 72.99 เงิน 14 1. เด็กหญิงนรีกานต์  ณะพิทักษ์
 
1. นางสาวโฉมศรี  ศรีสุวรรณ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 77 เงิน 17 1. เด็กชายภูริพัฒน์  สุวรรณศรี
 
1. นางสาวโฉมศรี  ศรีสุวรรณ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 12 1. เด็กชายวชิระนันท์  รัตนะ
2. เด็กชายสมพร  ภักดี
3. เด็กชายเพิ่มศักดิ์  ภูวังมน
 
1. นางสาวยุภาวดี   มีเสน
2. นางสาวพิมพ์วิไล  ทองนะ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78.66 เงิน 14 1. เด็กหญิงวันวิสา  จิตหาญ
 
1. นางสาวเครือวัลย์  เชาว์เฉลิมพงศ์
 
6 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 77 เงิน 7 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  โกวิชัย
2. เด็กหญิงกุลนิดา  สังข์ทอง
3. เด็กหญิงจู  จู
4. เด็กชายฉัตรชัย  ตุ้มคำอู่
5. เด็กชายปราวตี  สมกอง
6. เด็กชายพิสิฎฐ์  ก้อนทอง
7. เด็กหญิงวรรณิษา  พรมแดน
8. เด็กชายวรวุฒิ  กอทอง
 
1. นางสาวเครือวัลย์  เชาว์เฉลิมพงศ์
2. นางสาวโฉมศรี  ศรีสุวรรณ
3. นางสาวปานธาวัลย์  ราเย็น
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 79.2 เงิน 12 1. เด็กชายชาติกล้า  หลำสะ
2. เด็กชายนัฐภูมิ  บุญเสน
3. เด็กชายอนันต์  สมวงศ์
 
1. นายริดวาน  สะอิ
2. นางสาวนิตยาภรณ์  คงสำเร็จ
 
8 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 76.32 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนพัฒน์  ธรรมวงศ์
 
1. นางสาวชาธิณี  ชิตชลธาร