สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านฉลอง สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 66.31 ทองแดง 34 1. เด็กหญิงปาลิตา  แซ่ลิ้ม
 
1. นางสาวโฉมศรี  ศรีสุวรรณ
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 63.8 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  แซ่ห่าน
2. เด็กชายธนนท์ชัย  เหมือนรอด
3. เด็กชายวุฒิชัย  เที่ยงดี
 
1. นายกีรติ  พรมนรา
2. นางสาวพิมพ์วิไล  ทองนะ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 60 ทองแดง 6 1. เด็กชายณภัทร  ทองหล่อ
2. เด็กชายอาณัฐ  สุขคติ
 
1. นางสาวพิมพ์วิไล  ทองนะ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 5 1. เด็กชายณัฐกานต์  ทรัพย์ศิริ
2. เด็กชายภูวนัย  สองเมือง
 
1. นางสาวพิมพ์วิไล  ทองนะ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 63.33 ทองแดง 31 1. เด็กชายนันทวุฒิ  เกิดทองมี
2. เด็กหญิงวันวิสาห์  จิตหาญ
 
1. นางสาวเปาซียะห์  อีดือเร๊ะ
2. นางสาวกรรณิกา  อรรถชัยยะ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 62 ทองแดง 25 1. เด็กชายสมมาตร  แนวมั่น
 
1. นางสาวจิราพร  ทองสุย
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 63.5 ทองแดง 7 1. เด็กชายธาวิน  เมยดง
2. เด็กชายนาย  มอญ
3. เด็กชายพงศกรณ์  มูสิกะเจริญ
4. เด็กชายภัทรพล  เจะสา
5. เด็กชายภูริวัฒน์  สารทบุญ
6. เด็กชายวรโชติ  บุญอินทร์
 
1. นายจิตตรง  ธนันชัย
2. นายภานุพงศ์  จินะทอง
3. นายวุฒิชาติ  โกยวิวัฒน์ตระกูล
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 65 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงชลธิชา  พันธุ์ตู้
2. เด็กหญิงอารียา  สาวิสัย
3. เด็กชายเพิ่มศักดิ์  ภูวังมน
 
1. นางสาวโฉมศรี  ศรีสุวรรณ
2. นางสุพรรณี  หนูรุ่น
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 60 ทองแดง 25 1. เด็กชายนนทวัฒน์  นวมน้อย
2. เด็กชายวรภพ  ปานแย้ม
 
1. นางสาวเกสรินทร์  หนูมาก
2. นางสาวฐิมาพร   ชุมเชื้อ
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงณิชา  ลอยเมฆ
2. เด็กหญิงนันทกานต์  จริตงาม
3. เด็กหญิงพรประภา  พัฒรอด
 
1. นางสุพรรณี  หนูรุ่น
2. นางจิตรฤทัย  รอดอุ่น
 
11 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 65 ทองแดง 36 1. เด็กหญิงธัญรดา  พรหมห้อง
2. เด็กชายสวพัชร  เวชชพิทักษ์
3. เด็กหญิงอิสริญา  เกื้อมิตร
 
1. นางอัจฉรา  นำพา
2. นางศิริรัตน์  สารบุตร
 
12 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 67.98 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสิริเสาวลักษณ์  รัตนพันธ์
 
1. นางจิตรฤทัย  รอดอุ่น