สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านฉลอง สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 34 1. เด็กชายอภิชาติ  จิตต์สำเริง
 
1. นางสาวกรรณิกา  อรรถชัยยะ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 28 1. เด็กชายธิติพงศ์  จันทรสุวรรณ์
2. เด็กหญิงพิชชาภา  กวยระคาร
3. เด็กหญิงศศิประภา  แก้วดำ
 
1. นางสาวพิมพ์วิไล  ทองนะ
2. นางสาวโรสนีดา  อูมา
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 40 เข้าร่วม 33 1. เด็กชายธนภัทร  พริ้มพราย
2. เด็กชายนันทวิกานต์  ชูผล
 
1. นางสาวมารียัม  อิแต
2. นางสาวเปาซียะห์  อีดือเร๊ะ