สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านฉลอง สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 70 เงิน 15 1. เด็กหญิงต้นข้าว  รัตนวรรณ
 
1. นางสาวจิราพร  ทองสุย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 66.31 ทองแดง 34 1. เด็กหญิงปาลิตา  แซ่ลิ้ม
 
1. นางสาวโฉมศรี  ศรีสุวรรณ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 84 ทอง 15 1. เด็กหญิงพนิดา  เกตุพล
 
1. นางสุพรรณี  หนูรุ่น
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 72.99 เงิน 14 1. เด็กหญิงนรีกานต์  ณะพิทักษ์
 
1. นางสาวโฉมศรี  ศรีสุวรรณ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  กาญจนณรงค์
2. เด็กชายเด็กหญิงสุไบย๊ะห์  ไกรรักษ์
 
1. นางสาวโฉมศรี  ศรีสุวรรณ
2. นางสาวยุภาวดี   มีเสน
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกันติชา  ชิตชลธาร
2. เด็กหญิงพิชญาภา  ประมูลผล
3. เด็กหญิงอลิสรา  โอชารส
 
1. นางสาวณัฐสิรี  อาชีวระงับโรค
2. นายภาณุพงศ์  จินะทอง
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายมนัส  คำพิลา
 
1. นางสาวกรรณิกา  อรรถชัยยะ
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 34 1. เด็กชายอภิชาติ  จิตต์สำเริง
 
1. นางสาวกรรณิกา  อรรถชัยยะ
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 28 1. เด็กชายธิติพงศ์  จันทรสุวรรณ์
2. เด็กหญิงพิชชาภา  กวยระคาร
3. เด็กหญิงศศิประภา  แก้วดำ
 
1. นางสาวพิมพ์วิไล  ทองนะ
2. นางสาวโรสนีดา  อูมา
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 63.8 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  แซ่ห่าน
2. เด็กชายธนนท์ชัย  เหมือนรอด
3. เด็กชายวุฒิชัย  เที่ยงดี
 
1. นายกีรติ  พรมนรา
2. นางสาวพิมพ์วิไล  ทองนะ
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายณัฐภูมิ  โคคำ
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  รักษายศ
3. เด็กชายสุรชัย  ป้อมภา
 
1. นางสาวพิมพ์วิไล  ทองนะ
2. นางสาวยุภาวดี   มีเสน
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายชัยมงคล  ผิวทน
2. เด็กชายชุติวัติ  เผ็งผอม
 
1. นางสาวพิมพ์วิไล  ทองนะ
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 60 ทองแดง 6 1. เด็กชายณภัทร  ทองหล่อ
2. เด็กชายอาณัฐ  สุขคติ
 
1. นางสาวพิมพ์วิไล  ทองนะ
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 5 1. เด็กชายณัฐกานต์  ทรัพย์ศิริ
2. เด็กชายภูวนัย  สองเมือง
 
1. นางสาวพิมพ์วิไล  ทองนะ
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 89.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  จันทรสมบัตร
2. เด็กหญิงชลลดา  ณ ตะกั่วทุ่ง
3. เด็กหญิงรุ่งตะวัน  รักมาศ
4. เด็กหญิงสิริวิภา  ศรีนอง
5. เด็กหญิงอรวรา  เพชรลูก
 
1. นางสาวนิตยาภรณ์  คงสำเร็จ
2. นางสาวเปาซียะห์  อีดือเร๊ะ
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษฎา  ไหลลิน
2. เด็กชายจิรายุ  ซ้วนเหว
3. เด็กชายชยพัทธ์  กะรนรักษ์
4. เด็กชายณัฐยศ  พึ่งคุ้ม
5. เด็กชายณัฐสุภา  หนูสม
6. เด็กชายตุลธนพัฒน์  สีสวย
7. เด็กชายธนัท  นิมาลา
8. เด็กชายธราเทพ  อาจทวีกุล
9. เด็กชายธิติพงศ์  จันทรสุวรรณ
10. เด็กชายธีธัช  ภูมิ
11. เด็กหญิงนนทพร  แสนมูล
12. เด็กชายพงศกร  ไชยเรือน
13. เด็กชายพงษ์เทพ  ศิริไสย์
14. เด็กหญิงพิมพิศา  นุ่นสังข์
15. เด็กชายรัฐภูมิ  ชัยแป้น
16. เด็กชายวันวิสา  อ่วมสน
17. เด็กชายสุทธิราชร์  มวลสกุล
18. เด็กหญิงอัมราวดี  พวงศิริ
19. เด็กชายเทพณรินทร์  บลูเชอร์
20. เด็กหญิงเพ็ญพิศุทธ์  ดวงใจ
 
1. นายจิตตรง  ธนันชัย
2. นายภานุพงศ์  จินะทอง
3. นางสาวณัฐสิรี  อาชีวระงับโรค
4. นายริดวาน  สะอิ
5. นายกีรติ  พรมนรา
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายวินัย  แก้วคนตรง
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ระวิการ
 
1. นางสาวเปาซียะห์  อีดือเร๊ะ
2. นางสาวนิตยาภรณ์  คงสำเร็จ
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 63.33 ทองแดง 31 1. เด็กชายนันทวุฒิ  เกิดทองมี
2. เด็กหญิงวันวิสาห์  จิตหาญ
 
1. นางสาวเปาซียะห์  อีดือเร๊ะ
2. นางสาวกรรณิกา  อรรถชัยยะ
 
19 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 40 เข้าร่วม 33 1. เด็กชายธนภัทร  พริ้มพราย
2. เด็กชายนันทวิกานต์  ชูผล
 
1. นางสาวมารียัม  อิแต
2. นางสาวเปาซียะห์  อีดือเร๊ะ
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 62 ทองแดง 25 1. เด็กชายสมมาตร  แนวมั่น
 
1. นางสาวจิราพร  ทองสุย
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 77 เงิน 17 1. เด็กชายภูริพัฒน์  สุวรรณศรี
 
1. นางสาวโฉมศรี  ศรีสุวรรณ
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายชุติวัต  เผ็งผอม
2. เด็กชายตะวัน  ราวเรือง
3. เด็กชายธนพัฒน์  ธรรมวงศ์
 
1. นางสาวยุภาวดี   มีเสน
2. นางสาวพิมพ์วิไล  ทองนะ
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 12 1. เด็กชายวชิระนันท์  รัตนะ
2. เด็กชายสมพร  ภักดี
3. เด็กชายเพิ่มศักดิ์  ภูวังมน
 
1. นางสาวยุภาวดี   มีเสน
2. นางสาวพิมพ์วิไล  ทองนะ
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78.66 เงิน 14 1. เด็กหญิงวันวิสา  จิตหาญ
 
1. นางสาวเครือวัลย์  เชาว์เฉลิมพงศ์
 
25 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 77 เงิน 7 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  โกวิชัย
2. เด็กหญิงกุลนิดา  สังข์ทอง
3. เด็กหญิงจู  จู
4. เด็กชายฉัตรชัย  ตุ้มคำอู่
5. เด็กชายปราวตี  สมกอง
6. เด็กชายพิสิฎฐ์  ก้อนทอง
7. เด็กหญิงวรรณิษา  พรมแดน
8. เด็กชายวรวุฒิ  กอทอง
 
1. นางสาวเครือวัลย์  เชาว์เฉลิมพงศ์
2. นางสาวโฉมศรี  ศรีสุวรรณ
3. นางสาวปานธาวัลย์  ราเย็น
 
26 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  คงนุ้ย
2. เด็กหญิงจินตานา  สุทานี
3. เด็กหญิงชาลิสา  คงทอง
4. เด็กหญิงฐิตินัน  จันทรพิชัย
5. เด็กหญิงอรุณวตี  เดชยศดี
6. เด็กหญิงอุมาพร  จรฤท
 
1. นางสาวเครือวัลย์  เชาว์เฉลิมพงศ์
2. นางสาวเกสรินทร์  หนูมาก
3. นางสาวยุภาวดี   มีเสน
4. นางสาวพิมพ์วิไล  ทองนะ
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 63.5 ทองแดง 7 1. เด็กชายธาวิน  เมยดง
2. เด็กชายนาย  มอญ
3. เด็กชายพงศกรณ์  มูสิกะเจริญ
4. เด็กชายภัทรพล  เจะสา
5. เด็กชายภูริวัฒน์  สารทบุญ
6. เด็กชายวรโชติ  บุญอินทร์
 
1. นายจิตตรง  ธนันชัย
2. นายภานุพงศ์  จินะทอง
3. นายวุฒิชาติ  โกยวิวัฒน์ตระกูล
 
28 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทัตพิชา  ตรุษสีดา
2. เด็กชายธีรพล  พรหมาย
3. เด็กหญิงพรรณิภา  ผิวทน
4. เด็กชายภาณุวัตน์  ศรีสมยา
5. เด็กหญิงรมณียา  เพศสุวรรณ
6. เด็กชายอรรถพร  ดอนบำรุง
 
1. นายภาณุพงศ์  จินะทอง
2. นายจิตตรง  ธนันชัย
3. นางสาวณัฐสิรี  อาชีวระงับโรค
 
29 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 65 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงชลธิชา  พันธุ์ตู้
2. เด็กหญิงอารียา  สาวิสัย
3. เด็กชายเพิ่มศักดิ์  ภูวังมน
 
1. นางสาวโฉมศรี  ศรีสุวรรณ
2. นางสุพรรณี  หนูรุ่น
 
30 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงดาวนิล  รัตนวรรณ์
2. เด็กหญิงศิวพร  ดอนบำรุง
 
1. นางสาวเกสรินทร์  หนูมาก
2. นางสาวฐิมาพร  ชุมเชื้อ
 
31 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 60 ทองแดง 25 1. เด็กชายนนทวัฒน์  นวมน้อย
2. เด็กชายวรภพ  ปานแย้ม
 
1. นางสาวเกสรินทร์  หนูมาก
2. นางสาวฐิมาพร   ชุมเชื้อ
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันทรัสม์  ขุนศรีเจริญ
2. เด็กหญิงวันวิสา  อ่วมสน
3. เด็กหญิงสิริวิมล  อ้นเพ็ชร
 
1. นายจิตตรง  ธนันชัย
2. นางสาวณัฐสิรี  อาชีวระงับโรค
 
33 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 79.2 เงิน 12 1. เด็กชายชาติกล้า  หลำสะ
2. เด็กชายนัฐภูมิ  บุญเสน
3. เด็กชายอนันต์  สมวงศ์
 
1. นายริดวาน  สะอิ
2. นางสาวนิตยาภรณ์  คงสำเร็จ
 
34 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงณิชา  ลอยเมฆ
2. เด็กหญิงนันทกานต์  จริตงาม
3. เด็กหญิงพรประภา  พัฒรอด
 
1. นางสุพรรณี  หนูรุ่น
2. นางจิตรฤทัย  รอดอุ่น
 
35 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 65 ทองแดง 36 1. เด็กหญิงธัญรดา  พรหมห้อง
2. เด็กชายสวพัชร  เวชชพิทักษ์
3. เด็กหญิงอิสริญา  เกื้อมิตร
 
1. นางอัจฉรา  นำพา
2. นางศิริรัตน์  สารบุตร
 
36 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธัญวรรณ  ระวิการ
2. เด็กชายปลายภพ  บุญมาก
3. เด็กหญิงศวรรยา  พงศ์เตรียง
 
1. นางสาวจุตราพร  แซ่อ๋อง
2. นางสาวอรวรรณ  ปราบหนุน
 
37 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 67.98 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสิริเสาวลักษณ์  รัตนพันธ์
 
1. นางจิตรฤทัย  รอดอุ่น
 
38 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กหญิงกชทัช  ประทีป ณ ถลาง
2. เด็กชายศักดา  เหมทอง
 
1. นางจิตรฤทัย  รอดอุ่น
2. นางสาวยุภาวดี   มีเสน
 
39 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 82.65 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  หอมหวล
 
1. นางจิตรฤทัย  รอดอุ่น
 
40 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 76.32 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนพัฒน์  ธรรมวงศ์
 
1. นางสาวชาธิณี  ชิตชลธาร
 
41 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 82.99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวิยะดา  แซ่ว่อง
 
1. นางจิตรฤทัย  รอดอุ่น
 
42 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพิพัฒน์  มีปิด
 
1. นางสาวปานธาวัลย์  ราเย็น
 
43 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนาวุฒิ   หมื่นชนะ
2. เด็กชายธีรเดช  เจริญสูงเนิน
3. เด็กชายปีเตอร์  ทองแท้
 
1. นางสาวชาธิณี  ชิตชลธาร
2. นางสาวเปาซียะห์  อีดือเร๊ะ