สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเชิงทะเล (ตันติวิท) สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมารีอา  ศรีจันทึก
 
1. นางสาวญาณิศา  เกียบแก้ว
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรกนก  จันทร์โอ
2. เด็กชายณฐากร  เจิมขุนทด
3. เด็กชายณัฐพล  แสงระวี
4. เด็กหญิงณิชาภัทร  มาแก้ว
5. เด็กหญิงทักษอร  พินทุ
6. เด็กหญิงธัญญาเรศ  พิมทา
7. เด็กหญิงธารทิพย์  ผาสุข
8. เด็กชายบวรศักดิ์  อาสาพล
9. เด็กชายปณวัฒน์  สิงห์กุล
10. เด็กหญิงประภาพร  ประชารักษ์
11. เด็กหญิงผาณิตา  ชะนะศรีสวัสดิ์
12. เด็กชายพสกร  พันธ์ช่วย
13. เด็กหญิงพิยดา  ทุมผารักษ์
14. เด็กหญิงมณัชญา  เพชรรักษ์
15. เด็กหญิงมุทิตา  ปองดี
16. เด็กชายวรรณธนะ  ลิ้มประเสริฐ
17. เด็กหญิงศิรินทรา  สมหวัง
18. เด็กชายสุทธิศักดิ์  นิยมพงษ์
19. เด็กหญิงสุธาสิณี  อำไพวงศ์
20. เด็กหญิงเปรมณิการ์  อินธิเสน
 
1. นางสาวดวงกมล  สกุลจันทร์
2. นางวรฤทัย  เจี่ยสกุล
3. นางสาวนวลอนงค์  อรรถสุวรรณ
4. นางสาวอภิญญา  ชุมแดง
5. นายสรายุทธ  เครือยศ
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงกนกพร  ชูปู
2. เด็กหญิงมารีอา  ศรีจันทึก
 
1. นายวีระชัย  อรุณรักษ์
2. นายสรายุทธ  เครือยศ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงชวิศา  เทพราช
 
1. นายศรีวิศาล  สารพร
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  สันติรักษ์
 
1. นางสาวพัชธิญา  คงคชวัน
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภัทรจาริน  แสงขวัญ
 
1. นางสาวพัชธิญา  คงคชวัน
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82.66 ทอง 11 1. เด็กหญิงภัทรจาริน  แสงขวัญ
 
1. นางสาวพัชธิญา  คงคชวัน
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงฟ้าใส  บุญณุกูล
2. เด็กหญิงสิริรัตน์  รสทิพย์
 
1. นางวรฤทัย  เจี่ยสกุล
2. นางสาวอารีนา  โกบบาหลี
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 80.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกพร  ชููปู
2. เด็กหญิงกนกพร  มูลยาพอ
3. เด็กหญิงกนกวรรณ  มูลยาพอ
4. เด็กชายภานุพงศ์  พลีตา
5. เด็กหญิงวณิสา  จินต์ประชา
6. เด็กชายอนุวัฒน์  ทิพย์รักษ์
 
1. นางสาวพัชธิญา  คงคชวัน
2. นางสาวรุสนา  สะยาคะ
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 87 ทอง 8 1. เด็กหญิงกนกพร  มูลยาพอ
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  มิ่งแก้ว
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  ส่งศรี
 
1. นางสาวพัชธิญา  คงคชวัน
2. นางสาวรุสนา  สะยาคะ