สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเชิงทะเล (ตันติวิท) สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 78 เงิน 19 1. เด็กหญิงปลายรุ้ง  พลภาวา
 
1. นางสาวนวลอนงค์  อรรถสุวรรณ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 78.4 เงิน 12 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  มิ่งแก้ว
2. เด็กชายภูมิจิตร  ผาสุข
3. เด็กหญิงวีรปรียา  แก้วทัน
 
1. นางสาวพัชธิญา  คงคชวัน
2. นางสาวตอฮีเราะ  แลมะรือสะ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 71 เงิน 18 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  เครือแบน
 
1. นางสาวดวงกมล  สกุลจันทร์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 75.28 เงิน 22 1. เด็กหญิงพิยดา  โคตรพันธ์
2. เด็กชายรัชมงคล  วุฒา
 
1. นางสาวดวงกมล  สกุลจันทร์
2. นางวรฤทัย  เจี่ยสกุล
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 78.2 เงิน 14 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  มูลยาพอ
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  มิ่งแก้ว
3. เด็กหญิงภูฆิจิตร  ผาสุข
 
1. นางสาวพัชธิญา  คงคชวัน
2. นางสาวดารินา  เตบสัน
 
6 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 76 เงิน 18 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เรืองฤทธิ์
2. เด็กหญิงอรุณวรรณ  คงนาค
3. เด็กหญิงอินทิรา  พฤกษารักษ์
 
1. นางนลิณี  เรืองศรี
2. นางสาววันทนา  สุวรรณภักดี