สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเชิงทะเล (ตันติวิท) สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 60 ทองแดง 31 1. เด็กหญิงกัลยา  จันทร์ประสิทธิ์
 
1. นางสาวนวลอนงค์  อรรถสุวรรณ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงอนันตญา  วงศ์สวัสดิ์
 
1. นางสาวญาณิศา  เกียบแก้ว
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 60 ทองแดง 6 1. เด็กชายธีรศักดิ์  ผาลัง
2. เด็กชายรัชชานนท์  สักลอ
 
1. นายศรีวิศาล  สารพร
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 62 ทองแดง 38 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ไชยมี
 
1. นายศรีวิศาล  สารพร
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 62.33 ทองแดง 5 1. เด็กชายภานุวัฒน์  ศิริสุข
2. เด็กชายอนุวัฒน์  ทิพย์รักษ์
 
1. นางวรฤทัย  เจี่ยสกุล
2. นางสาวดารินา  เตบสัน
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงอรุณี  นาราช
2. เด็กหญิงเณศรา  เงินมั่น
 
1. นางวรฤทัย  เจี่ยสกุล
2. นางสาวดารินา  เตบสัน
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 62 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  ศรีโพนทอง
2. เด็กหญิงมารีอา  ศรีจันทึก
3. เด็กหญิงอนันตญา  วงศ์สวัสดิ์
 
1. นางสาวพัชธิญา  คงคชวัน
2. นางสาวรุสนา  สะยาคะ
 
8 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 60 ทองแดง 41 1. เด็กหญิงกันต์กมล  บัวระกา
2. เด็กหญิงสศิรา  พฤกษารักษ์
3. เด็กหญิงอรจิรา  พฤกษารักษ์
 
1. นางสาวรจนา  แสงรักษ์
2. นางสาวมลิณี  เรืองศรี