สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเชิงทะเล (ตันติวิท) สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 58 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงศรีสุดา  เสมอภาค
 
1. นางสาวนวลอนงค์  อรรถสุวรรณ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 17 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงปาริตา  วิศาล
 
1. นางสาวอัมรา  ชูพงศ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 9 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ิมิ่งแก้ว
 
1. นางสาวพัชธิญา  คงคชวัน
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 16 เข้าร่วม 22 1. เด็กชายกิตตินันท์  ขาวล้วน
 
1. นางสาวอัมรา  ชูพงศ์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 24 1. เด็กชายรัชมงคล  วุฒา
 
1. นางสาวพัชธิญา  คงคชวัน
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายภานุวัฒน์  ศิริสุข
2. เด็กหญิงอรุณี  นาราช
3. เด็กชายเชี่ยวชาญชัย  ช่วยนุ่ม
 
1. นางสาวพัชธิญา  คงคชวัน
2. นางสาวมิลฟะห์  แวสะมะ
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 19 1. เด็กชายวงศกร  โพธิ์ดำ
2. เด็กชายอภิชัย  ไกลปล้อง
 
1. นางวรฤทัย  เจี่ยสกุล
2. นางสาวอารีนา  โกบบาหลี