สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเชิงทะเล (ตันติวิท) สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 60 ทองแดง 31 1. เด็กหญิงกัลยา  จันทร์ประสิทธิ์
 
1. นางสาวนวลอนงค์  อรรถสุวรรณ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายธีรพงศ์  รสทิพย์
 
1. นางสาวญาณิศา  เกียบแก้ว
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 58 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงศรีสุดา  เสมอภาค
 
1. นางสาวนวลอนงค์  อรรถสุวรรณ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมารีอา  ศรีจันทึก
 
1. นางสาวญาณิศา  เกียบแก้ว
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงอนันตญา  วงศ์สวัสดิ์
 
1. นางสาวญาณิศา  เกียบแก้ว
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 78 เงิน 19 1. เด็กหญิงปลายรุ้ง  พลภาวา
 
1. นางสาวนวลอนงค์  อรรถสุวรรณ
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 17 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงปาริตา  วิศาล
 
1. นางสาวอัมรา  ชูพงศ์
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 9 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ิมิ่งแก้ว
 
1. นางสาวพัชธิญา  คงคชวัน
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 16 เข้าร่วม 22 1. เด็กชายกิตตินันท์  ขาวล้วน
 
1. นางสาวอัมรา  ชูพงศ์
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 24 1. เด็กชายรัชมงคล  วุฒา
 
1. นางสาวพัชธิญา  คงคชวัน
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายภานุวัฒน์  ศิริสุข
2. เด็กหญิงอรุณี  นาราช
3. เด็กชายเชี่ยวชาญชัย  ช่วยนุ่ม
 
1. นางสาวพัชธิญา  คงคชวัน
2. นางสาวมิลฟะห์  แวสะมะ
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 78.4 เงิน 12 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  มิ่งแก้ว
2. เด็กชายภูมิจิตร  ผาสุข
3. เด็กหญิงวีรปรียา  แก้วทัน
 
1. นางสาวพัชธิญา  คงคชวัน
2. นางสาวตอฮีเราะ  แลมะรือสะ
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายณัฎฐกรณ์  สีเพ็งโคตร
2. เด็กชายราเชนร์  โคตรพันธ์
 
1. นายศรีวิศาล  สารพร
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 60 ทองแดง 6 1. เด็กชายธีรศักดิ์  ผาลัง
2. เด็กชายรัชชานนท์  สักลอ
 
1. นายศรีวิศาล  สารพร
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรกนก  จันทร์โอ
2. เด็กชายณฐากร  เจิมขุนทด
3. เด็กชายณัฐพล  แสงระวี
4. เด็กหญิงณิชาภัทร  มาแก้ว
5. เด็กหญิงทักษอร  พินทุ
6. เด็กหญิงธัญญาเรศ  พิมทา
7. เด็กหญิงธารทิพย์  ผาสุข
8. เด็กชายบวรศักดิ์  อาสาพล
9. เด็กชายปณวัฒน์  สิงห์กุล
10. เด็กหญิงประภาพร  ประชารักษ์
11. เด็กหญิงผาณิตา  ชะนะศรีสวัสดิ์
12. เด็กชายพสกร  พันธ์ช่วย
13. เด็กหญิงพิยดา  ทุมผารักษ์
14. เด็กหญิงมณัชญา  เพชรรักษ์
15. เด็กหญิงมุทิตา  ปองดี
16. เด็กชายวรรณธนะ  ลิ้มประเสริฐ
17. เด็กหญิงศิรินทรา  สมหวัง
18. เด็กชายสุทธิศักดิ์  นิยมพงษ์
19. เด็กหญิงสุธาสิณี  อำไพวงศ์
20. เด็กหญิงเปรมณิการ์  อินธิเสน
 
1. นางสาวดวงกมล  สกุลจันทร์
2. นางวรฤทัย  เจี่ยสกุล
3. นางสาวนวลอนงค์  อรรถสุวรรณ
4. นางสาวอภิญญา  ชุมแดง
5. นายสรายุทธ  เครือยศ
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 71 เงิน 18 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  เครือแบน
 
1. นางสาวดวงกมล  สกุลจันทร์
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 75.28 เงิน 22 1. เด็กหญิงพิยดา  โคตรพันธ์
2. เด็กชายรัชมงคล  วุฒา
 
1. นางสาวดวงกมล  สกุลจันทร์
2. นางวรฤทัย  เจี่ยสกุล
 
18 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงกนกพร  ชูปู
2. เด็กหญิงมารีอา  ศรีจันทึก
 
1. นายวีระชัย  อรุณรักษ์
2. นายสรายุทธ  เครือยศ
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงชวิศา  เทพราช
 
1. นายศรีวิศาล  สารพร
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 62 ทองแดง 38 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ไชยมี
 
1. นายศรีวิศาล  สารพร
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงอินทิรา  ศรีเพ็งโคตร
 
1. นางสาวอภิญญา  ชุมแดง
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  สันติรักษ์
 
1. นางสาวพัชธิญา  คงคชวัน
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภัทรจาริน  แสงขวัญ
 
1. นางสาวพัชธิญา  คงคชวัน
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82.66 ทอง 11 1. เด็กหญิงภัทรจาริน  แสงขวัญ
 
1. นางสาวพัชธิญา  คงคชวัน
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงฟ้าใส  บุญณุกูล
2. เด็กหญิงสิริรัตน์  รสทิพย์
 
1. นางวรฤทัย  เจี่ยสกุล
2. นางสาวอารีนา  โกบบาหลี
 
26 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 62.33 ทองแดง 5 1. เด็กชายภานุวัฒน์  ศิริสุข
2. เด็กชายอนุวัฒน์  ทิพย์รักษ์
 
1. นางวรฤทัย  เจี่ยสกุล
2. นางสาวดารินา  เตบสัน
 
27 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 19 1. เด็กชายวงศกร  โพธิ์ดำ
2. เด็กชายอภิชัย  ไกลปล้อง
 
1. นางวรฤทัย  เจี่ยสกุล
2. นางสาวอารีนา  โกบบาหลี
 
28 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงอรุณี  นาราช
2. เด็กหญิงเณศรา  เงินมั่น
 
1. นางวรฤทัย  เจี่ยสกุล
2. นางสาวดารินา  เตบสัน
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 80.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกพร  ชููปู
2. เด็กหญิงกนกพร  มูลยาพอ
3. เด็กหญิงกนกวรรณ  มูลยาพอ
4. เด็กชายภานุพงศ์  พลีตา
5. เด็กหญิงวณิสา  จินต์ประชา
6. เด็กชายอนุวัฒน์  ทิพย์รักษ์
 
1. นางสาวพัชธิญา  คงคชวัน
2. นางสาวรุสนา  สะยาคะ
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 78.2 เงิน 14 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  มูลยาพอ
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  มิ่งแก้ว
3. เด็กหญิงภูฆิจิตร  ผาสุข
 
1. นางสาวพัชธิญา  คงคชวัน
2. นางสาวดารินา  เตบสัน
 
31 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 87 ทอง 8 1. เด็กหญิงกนกพร  มูลยาพอ
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  มิ่งแก้ว
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  ส่งศรี
 
1. นางสาวพัชธิญา  คงคชวัน
2. นางสาวรุสนา  สะยาคะ
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 62 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  ศรีโพนทอง
2. เด็กหญิงมารีอา  ศรีจันทึก
3. เด็กหญิงอนันตญา  วงศ์สวัสดิ์
 
1. นางสาวพัชธิญา  คงคชวัน
2. นางสาวรุสนา  สะยาคะ
 
33 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 60 ทองแดง 41 1. เด็กหญิงกันต์กมล  บัวระกา
2. เด็กหญิงสศิรา  พฤกษารักษ์
3. เด็กหญิงอรจิรา  พฤกษารักษ์
 
1. นางสาวรจนา  แสงรักษ์
2. นางสาวมลิณี  เรืองศรี
 
34 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 76 เงิน 18 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เรืองฤทธิ์
2. เด็กหญิงอรุณวรรณ  คงนาค
3. เด็กหญิงอินทิรา  พฤกษารักษ์
 
1. นางนลิณี  เรืองศรี
2. นางสาววันทนา  สุวรรณภักดี