สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าเรือ สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 95.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดาราวัน  จันทนู
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์  รุ่งเรือง
3. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  แย้มยิ่ง
 
1. นายอนุศักดิ์  วงศ์มูสา
2. นางสาวพรทิพย์  หนิยุหนุ๊
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิฟาเรีย  หนักแน่น
2. เด็กหญิงพิชศ์ชยาภรณ์  ชนะสงคราม
3. เด็กชายภูดนัย  ไทยยิ่ง
4. เด็กชายรพีพัฒน์  เทพคุณ
5. เด็กชายศิวกร  สุขศรีนวน
 
1. นายพิศาล  กลิ่นเพชร
2. นางพรศรี  คลายสุวรรณ
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปัทมพร  งาแก้ว
2. เด็กหญิงพรรวษา  เทิดธรรมกุล
3. เด็กหญิงสุรีวัลย์  วงศ์เหลี่ยม
 
1. นางสาวจิราภรณ์  อินทยอด
2. นางนุชนารถ  เกื้อกูล
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธนพร  พลกล้า
2. เด็กหญิงประภัสสร  อักษรพรมลาส
3. เด็กหญิงรินรดา  คำใบ
 
1. นางสาวจิราภรณ์  อินทยอด
2. นางนุชนารถ  เกื้อกูล
 
5 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลชนก  ขันนุช
2. เด็กชายปรเมธ   วานิชชัง
 
1. นายพิศาล  กลิ่นเพชร
2. นางพรศรี  คลายสุวรรณ