สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าเรือ สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 70 เงิน 15 1. เด็กชายรพีพัฒน์  เทพคุณ
 
1. นางพรศรี  คลายสุวรรณ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงนฤพร  ขำด้วง
 
1. นางพรศรี  คลายสุวรรณ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ธรรมชาติ
2. เด็กหญิงพู่พักตรา  วิทักษาบุตร
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  กองข้าวเรียบ
 
1. นายอนุศักดิ์  วงศ์มูสา
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 95.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดาราวัน  จันทนู
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์  รุ่งเรือง
3. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  แย้มยิ่ง
 
1. นายอนุศักดิ์  วงศ์มูสา
2. นางสาวพรทิพย์  หนิยุหนุ๊
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิฟาเรีย  หนักแน่น
2. เด็กหญิงพิชศ์ชยาภรณ์  ชนะสงคราม
3. เด็กชายภูดนัย  ไทยยิ่ง
4. เด็กชายรพีพัฒน์  เทพคุณ
5. เด็กชายศิวกร  สุขศรีนวน
 
1. นายพิศาล  กลิ่นเพชร
2. นางพรศรี  คลายสุวรรณ
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 57.5 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงณัฐิกา  วิชัยดิษฐ์
2. เด็กหญิงธนัญญา  พรหมช่วย
3. เด็กหญิงพรนภา  ยืนบุรี
4. เด็กหญิงวรรณิพา  ดาเจ๊ะ
5. เด็กหญิงวราศิณี  สามารถ
6. เด็กหญิงเพียวเพียว  ซื่อตระกูล
 
1. นายอนุศักดิ์  วงศ์มูสา
2. นางสาวมณฑาทิพย์  ถิ่นเกาะยาว
3. นางสาววาสนา  หันหวน
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปัทมพร  งาแก้ว
2. เด็กหญิงพรรวษา  เทิดธรรมกุล
3. เด็กหญิงสุรีวัลย์  วงศ์เหลี่ยม
 
1. นางสาวจิราภรณ์  อินทยอด
2. นางนุชนารถ  เกื้อกูล
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธนพร  พลกล้า
2. เด็กหญิงประภัสสร  อักษรพรมลาส
3. เด็กหญิงรินรดา  คำใบ
 
1. นางสาวจิราภรณ์  อินทยอด
2. นางนุชนารถ  เกื้อกูล
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 35 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายภานุพงษื  พรหมอินทร์
2. เด็กชายฮาฟิฟ  ปุนยัง
 
1. นายสุทธิพร  ศรีทอง
 
10 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลชนก  ขันนุช
2. เด็กชายปรเมธ   วานิชชัง
 
1. นายพิศาล  กลิ่นเพชร
2. นางพรศรี  คลายสุวรรณ