สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 82.32 ทอง 7 1. เด็กหญิงสรารัตน์  เอี่ยมหิรัญ
 
1. นางสาวอัจมาพร  บิลยะขวา
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 82.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปุณณพร  คงฤทธิ์พิทยา
2. เด็กหญิงวัฒนสิน  พรมพิมพ์
3. เด็กหญิงอุษามณี  แจ้งจิตต์
 
1. นายปฐวี  กาลมิกาล
2. นางสาวมณีรัตน์  เมืองแก้ว
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกฤษณะทิพย์  แสงคำ
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  หวังแนวกลาง
3. เด็กหญิงศิริประภารัตน์  เพ็ชร์ปล้อง
 
1. นายปฐวี  กาลมิกาล
2. นางสาวมณีนุช  เมืองแก้ว
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนุชนาถ  พลเสน
2. เด็กชายบุญประเสริฐ  พูลเพิ่ม
3. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  หวังแนวกลาง
 
1. นายปฐวี  กาลมิกาล
2. นางสาววรภรณ์  เสียงเลิศ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปฐวี  โสอุดร
2. เด็กชายสมภพ  ปานเมือง
 
1. นางสาวดวงใจ  สุขแสง
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายฐิติพงษ์  จันทะสิม
2. เด็กชายธนวันต์  เพชรโสม
 
1. นายปฐวี  กาลมิกาล
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงชฎาพร  ทับกลาง
2. เด็กหญิงชลดา  คำคง
3. เด็กหญิงศศิกร  เจ๊ะอะสาร
4. เด็กหญิงสุภาพร  ผลบำรุง
5. เด็กหญิงอุบลรัตน์  อู่ทองคำ
 
1. นางสาวเพลินศรี  จันทวงษ์
2. นางสาวธันยพร  เปาะทอง
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 83.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  เพ็งงาน
2. เด็กหญิงกุลณัฐ  เพ็งแจ่ม
3. เด็กชายชัยกฤต  หีตคีรี
4. เด็กชายชัยเทพ  ตุ้ยศักดา
5. เด็กหญิงภัคจิรา  ศรีโสม
 
1. นายมูฮัมหมัด  สีตีเลาะ
2. นางสาวอัจฉราพรรณ  ไชยเสนา
 
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกฤษณา  ประสารการ
2. เด็กหญิงณัฏฐา  เชื้อชิตร
3. เด็กหญิงนันทิดา  ยาวยืน
4. เด็กหญิงรัชนีกรณ์  คุ้มสิน
5. เด็กหญิงสุทธิดา  สารวัตร
6. เด็กหญิงอรอุมา  ทองส่งโสม
 
1. นางสาวอัจจารีย์  คีรินทร์
2. นางสาวสุภาพ  ทองอินทร์
 
10 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจามจุรี  ทองอ่อน
2. เด็กหญิงอริสรา  มัธนัง
3. เด็กหญิงเนตรนภา  ก้อนผูก
4. เด็กหญิงไปรยา  แตกช่อ
5. เด็กหญิงไรบีน่า  คงทอง
 
1. นางสาวสุภาพ  ทองอินทร์
2. นางสาวอัจจารีย์  คีรินทร์
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐปภัสร์  เพียรธัญกรณ์
2. เด็กชายธันยบูรณ์  รุกขา
3. เด็กชายรัชชานนท์  เพ็ชร์ปล้อง
 
1. นางสาวจรรยา  เขื่อนหมั้น
2. นายอัมรี  เซ็ง
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนุชนาถ  พลเสน
2. เด็กหญิงภัทรภณ  จริงจิตร์
3. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  มะโนอินทร์
 
1. นางสาวมีน๊ะ  มรรคาเขต
2. นายปฐวี  กาลมิกาล
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายคงกระพัน  นนตานอก
2. เด็กหญิงฟ้าใส  ทองแสง
3. เด็กหญิงวรรณิภา  แอดอุป
 
1. นางสาวสุภาพ  ทองอินทร์
2. นางสาวมีน๊ะ  มรรคาเขต
 
14 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84.32 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอภิรักษ์  พันธุอภิสิทธิ์
 
1. นางสาวสุรีย์พร  ถันทอง