สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 66 ทองแดง 23 1. เด็กหญิงกชมน  ไม้เลื้อย
 
1. นางสาวอัจมาพร  บิลยะขวา
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 60 ทองแดง 6 1. เด็กชายชลภัทร  ฤทธิเดช
2. เด็กชายปิยวัฒน์  แก้วตาทิพย์
 
1. นายอัมรี  เซ็ง
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 5 1. เด็กชายทิวานนท์  บำรุงผล
2. เด็กชายอนุวัฒน์  คำสุข
 
1. นายอัมรี  เซ็ง
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 63 ทองแดง 36 1. เด็กหญิงณัฐรินีย์  งานว่องไว
 
1. นางสาวอัจจารีย์  คีรินทร์
 
5 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 60 ทองแดง 41 1. เด็กหญิงนวพร  สุขเกษม
2. เด็กชายปริทัศน์  ยอดคำ
3. เด็กชายสุภัทรนันท์  หนูช่วย
 
1. นางธิติมา  พยายาม
2. นางสาวอรสา  ทับคล้าย