สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงผกากรอง  รักรู้
2. เด็กหญิงสุจิวรรณ  วิวัฒน์
3. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  มะโนอินทร์
 
1. นายปฐวี  กาลมิกาล
2. นางสาวมณีนุช  เมืองแก้ว
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายตะวัน  ชื่นบุตร
2. เด็กชายนัฐพล  เนียมหอม
 
1. นายมูฮัมหมัด  สีตีเลาะ
2. นายอัสรี  ดอเเม