สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 66 ทองแดง 23 1. เด็กหญิงกชมน  ไม้เลื้อย
 
1. นางสาวอัจมาพร  บิลยะขวา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 82.32 ทอง 7 1. เด็กหญิงสรารัตน์  เอี่ยมหิรัญ
 
1. นางสาวอัจมาพร  บิลยะขวา
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธนวันต์  เพชรโสม
 
1. นายอาลี  จิตรบรรทัด
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายนัฐดนัย  ไชยสุวรรณ
 
1. นายอาลี  จิตรบรรทัด
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงพรชิตา  คำคง
2. เด็กหญิงพฤษาชล  พหลทับ
3. เด็กหญิงแพรวา  วันสูง
 
1. นางสาววรภรณ์  เสียงเลิศ
2. นายปฐวี  กาลมิกาล
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงผกากรอง  รักรู้
2. เด็กหญิงสุจิวรรณ  วิวัฒน์
3. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  มะโนอินทร์
 
1. นายปฐวี  กาลมิกาล
2. นางสาวมณีนุช  เมืองแก้ว
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 82.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปุณณพร  คงฤทธิ์พิทยา
2. เด็กหญิงวัฒนสิน  พรมพิมพ์
3. เด็กหญิงอุษามณี  แจ้งจิตต์
 
1. นายปฐวี  กาลมิกาล
2. นางสาวมณีรัตน์  เมืองแก้ว
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจันจิรา  มุ่งโนนบ่อ
2. เด็กหญิงปิยฉัตร  คุ้มภัยรัญ
3. เด็กหญิงมาริญา  ถิ่นมาลา
 
1. นายปฐวี  กาลมิกาล
2. นางสาวมณีนุช  เมืองแก้ว
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายจักริน  อ่อนหวาน
2. เด็กชายชาลี  สกุลแก้ว
3. เด็กหญิงสรารัตน์  เอี่ยมหิรัญ
 
1. นายปฐวี  กาลมิกาล
2. นางสาวมณีรัตน์  เมืองแก้ว
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกฤษณะทิพย์  แสงคำ
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  หวังแนวกลาง
3. เด็กหญิงศิริประภารัตน์  เพ็ชร์ปล้อง
 
1. นายปฐวี  กาลมิกาล
2. นางสาวมณีนุช  เมืองแก้ว
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนุชนาถ  พลเสน
2. เด็กชายบุญประเสริฐ  พูลเพิ่ม
3. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  หวังแนวกลาง
 
1. นายปฐวี  กาลมิกาล
2. นางสาววรภรณ์  เสียงเลิศ
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปัณทารีย์  รอยสุวรรณ์
2. เด็กชายภูมิพัฒน์  เพชรจำรัส
 
1. นายอาลี  จิตรบรรทัด
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปฐวี  โสอุดร
2. เด็กชายสมภพ  ปานเมือง
 
1. นางสาวดวงใจ  สุขแสง
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 60 ทองแดง 6 1. เด็กชายชลภัทร  ฤทธิเดช
2. เด็กชายปิยวัฒน์  แก้วตาทิพย์
 
1. นายอัมรี  เซ็ง
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 5 1. เด็กชายทิวานนท์  บำรุงผล
2. เด็กชายอนุวัฒน์  คำสุข
 
1. นายอัมรี  เซ็ง
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพัชรพงษ์  จอมแพ่ง
2. เด็กชายฮาสัน  สมจิตร
 
1. นายปฐวี  กาลมิกาล
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายฐิติพงษ์  จันทะสิม
2. เด็กชายธนวันต์  เพชรโสม
 
1. นายปฐวี  กาลมิกาล
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงชฎาพร  ทับกลาง
2. เด็กหญิงชลดา  คำคง
3. เด็กหญิงศศิกร  เจ๊ะอะสาร
4. เด็กหญิงสุภาพร  ผลบำรุง
5. เด็กหญิงอุบลรัตน์  อู่ทองคำ
 
1. นางสาวเพลินศรี  จันทวงษ์
2. นางสาวธันยพร  เปาะทอง
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 83.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  เพ็งงาน
2. เด็กหญิงกุลณัฐ  เพ็งแจ่ม
3. เด็กชายชัยกฤต  หีตคีรี
4. เด็กชายชัยเทพ  ตุ้ยศักดา
5. เด็กหญิงภัคจิรา  ศรีโสม
 
1. นายมูฮัมหมัด  สีตีเลาะ
2. นางสาวอัจฉราพรรณ  ไชยเสนา
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 63 ทองแดง 36 1. เด็กหญิงณัฐรินีย์  งานว่องไว
 
1. นางสาวอัจจารีย์  คีรินทร์
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ใจดี
 
1. นางสาวอัจจารีย์  คีรินทร์
 
22 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกฤษณา  ประสารการ
2. เด็กหญิงณัฏฐา  เชื้อชิตร
3. เด็กหญิงนันทิดา  ยาวยืน
4. เด็กหญิงรัชนีกรณ์  คุ้มสิน
5. เด็กหญิงสุทธิดา  สารวัตร
6. เด็กหญิงอรอุมา  ทองส่งโสม
 
1. นางสาวอัจจารีย์  คีรินทร์
2. นางสาวสุภาพ  ทองอินทร์
 
23 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจามจุรี  ทองอ่อน
2. เด็กหญิงอริสรา  มัธนัง
3. เด็กหญิงเนตรนภา  ก้อนผูก
4. เด็กหญิงไปรยา  แตกช่อ
5. เด็กหญิงไรบีน่า  คงทอง
 
1. นางสาวสุภาพ  ทองอินทร์
2. นางสาวอัจจารีย์  คีรินทร์
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายตะวัน  ชื่นบุตร
2. เด็กชายนัฐพล  เนียมหอม
 
1. นายมูฮัมหมัด  สีตีเลาะ
2. นายอัสรี  ดอเเม
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงจิราภา  ฤทธิ์นุช
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  ทองทะวัย
 
1. นายมูฮัมหมัด  สีตีเลาะ
2. นางสาวชลันดา  สันสมัน
 
26 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐปภัสร์  เพียรธัญกรณ์
2. เด็กชายธันยบูรณ์  รุกขา
3. เด็กชายรัชชานนท์  เพ็ชร์ปล้อง
 
1. นางสาวจรรยา  เขื่อนหมั้น
2. นายอัมรี  เซ็ง
 
27 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนุชนาถ  พลเสน
2. เด็กหญิงภัทรภณ  จริงจิตร์
3. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  มะโนอินทร์
 
1. นางสาวมีน๊ะ  มรรคาเขต
2. นายปฐวี  กาลมิกาล
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายคงกระพัน  นนตานอก
2. เด็กหญิงฟ้าใส  ทองแสง
3. เด็กหญิงวรรณิภา  แอดอุป
 
1. นางสาวสุภาพ  ทองอินทร์
2. นางสาวมีน๊ะ  มรรคาเขต
 
29 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 60 ทองแดง 41 1. เด็กหญิงนวพร  สุขเกษม
2. เด็กชายปริทัศน์  ยอดคำ
3. เด็กชายสุภัทรนันท์  หนูช่วย
 
1. นางธิติมา  พยายาม
2. นางสาวอรสา  ทับคล้าย
 
30 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 70 เงิน 30 1. เด็กหญิงจิรัชยา  จ๋อมจ้อย
2. เด็กหญิงมณฑิยา  ครูนิอาสน์
3. เด็กหญิงศัลยา  ทักทิน
 
1. นางแพรวพรรณ  นุ้ยฉิม
2. นางสาวฉัตรสุดา  กะเดช
 
31 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84.32 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอภิรักษ์  พันธุอภิสิทธิ์
 
1. นางสาวสุรีย์พร  ถันทอง