สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเกาะมะพร้าว สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 41 เข้าร่วม 51 1. เด็กหญิงณัฐนรี  แสวงวิทย์
 
1. นางสุคนธ์ทิพย์  ช้างขาว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 59.98 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงสุภาพร  นิเกตุ
 
1. นางสาวสุณิสา  ชูเจริญ