สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเกาะมะพร้าว สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 41 เข้าร่วม 51 1. เด็กหญิงณัฐนรี  แสวงวิทย์
 
1. นางสุคนธ์ทิพย์  ช้างขาว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 59.98 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงสุภาพร  นิเกตุ
 
1. นางสาวสุณิสา  ชูเจริญ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายณัทวุธ   เริงสมุทร
2. เด็กชายภานุรุจ  รอบคิด
 
1. นางสาวอาดินา  หมาดทิ้ง
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 61 ทองแดง 29 1. เด็กหญิงพิยะดา    ขจรแสง
2. เด็กหญิงเก็จมณี   ขจรแสง
 
1. นางสาวยูงทอง  ชูวรรณรักษ์
2. นายราเมษ  รัตนกุล
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 80 ทอง 12 1. เด็กหญิงนุสรีน   ชลเขตร
 
1. นางสาวไรฮาณ  ทองเกื้อ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 83 ทอง 15 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  จันทร์เพ็ชร
 
1. นางสาวไรฮาณ  ทองเกื้อ
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 61.5 ทองแดง 8 1. เด็กชายธวัชชัย   นกดา
2. เด็กชายนากีส   พันธ์ทิพย์
3. เด็กหญิงนิชานันท์    คุ้มบ้าน
4. เด็กหญิงนิฤมล   นนทรีย์
5. เด็กหญิงวรลักษ์   อุดม
6. เด็กหญิงสุดารัตร์  โพธิ์สวัสดิ์
 
1. นางสุคนธ์ทิพย์  ช้างขาว
2. นางสาวไรฮาณ  ทองเกื้อ
3. นางสาวอาดินา  หมาดทิ้ง
 
8 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 70 เงิน 27 1. เด็กหญิงรติกานต์  ปลูกไม้ดี
2. เด็กหญิงสุธินันธ์    นิเกตุ
3. เด็กหญิงอนัญญา   หาญพรหมมา
 
1. นางสาวกาญดา  เกื้อหมาด
2. นางสาวสุณิสา  ชูเจริญ