สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบางคู สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 80 ทอง 14 1. เด็กชายศุภฤกษ์  วงษ์แก้ว
 
1. นางบุษลีวัลย์  แซ่ภู่
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88.61 ทอง 8 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  เอียดดำ
2. เด็กชายศุภฤกษ์  วงษ์แก้ว
 
1. นางบุษลีวัลย์  แซ่ภู่
2. นางสาวชุติมา  จิตสว่าง