สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบางคู สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 66 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงอนิสา  เอ็มอยู่เด็น
 
1. นางสาววรัทยา  จินดาวงศ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 60 ทองแดง 6 1. เด็กชายกานต์กวี  นาดี
2. เด็กชายสิงหา  ป่าตาล
 
1. นางสาวรอฮายา  อีแมดอสะ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 5 1. เด็กชายภูวนัย  ทองหยวก
2. เด็กชายอชิตพล  ศรีวิเศษ
 
1. นางสาวรอฮายา  อีแมดอสะ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 64 ทองแดง 34 1. เด็กชายอนัส  กวีเขตต์
 
1. นางลัดดา  แก้วมณี
 
5 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 60 ทองแดง 41 1. เด็กหญิงฐิชาดา  ใจขยัน
2. เด็กหญิงณัฐมน  แรงจบ
3. เด็กชายโภคิน  คงเพ็ง
 
1. นางวชิรญา  แสงจันทร์
2. นางสาววรัทยา  จินดาวงศ์