สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบางคู สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 53 เข้าร่วม 35 1. เด็กหญิงมัจจีน่า  โชคเกื้อ
 
1. นางสาวจันทนา  เสริมทรัพย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 66 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงอนิสา  เอ็มอยู่เด็น
 
1. นางสาววรัทยา  จินดาวงศ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 80 ทอง 14 1. เด็กชายศุภฤกษ์  วงษ์แก้ว
 
1. นางบุษลีวัลย์  แซ่ภู่
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 72 เงิน 23 1. เด็กหญิงสุภาวดี  เจริญวงศ์
 
1. นางสาวอารีรัตน์  สิทธิการ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  ดำดา
2. เด็กหญิงอัสมา  สายนุ้ย
 
1. นางทิพย์วิมล  เพ็ชรฉุย
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงสุภาวดี  เจริญวงศ์
 
1. นางสาวทรงพร  สูงสุด
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายอภิริยะ  จันทร์เมือง
2. เด็กชายอุดมพร  สิทธาคม
 
1. นางรุ่งทิพย์  อติพลอัครพันธุ์
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 60 ทองแดง 6 1. เด็กชายกานต์กวี  นาดี
2. เด็กชายสิงหา  ป่าตาล
 
1. นางสาวรอฮายา  อีแมดอสะ
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 5 1. เด็กชายภูวนัย  ทองหยวก
2. เด็กชายอชิตพล  ศรีวิเศษ
 
1. นางสาวรอฮายา  อีแมดอสะ
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 71.11 เงิน 25 1. เด็กชายณัชริษฐ์  สีหาบุตโต
2. เด็กหญิงสุทธิดา  ต่างพันธ์
 
1. นางบุษลีวัลย์  แซ่ภู่
2. นางสาวชุติมา  จิตสว่าง
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88.61 ทอง 8 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  เอียดดำ
2. เด็กชายศุภฤกษ์  วงษ์แก้ว
 
1. นางบุษลีวัลย์  แซ่ภู่
2. นางสาวชุติมา  จิตสว่าง
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 15 1. เด็กหญิงวรดา  อุตสาหะ
 
1. นางกันตพร  ไทยดำ
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 64 ทองแดง 34 1. เด็กชายอนัส  กวีเขตต์
 
1. นางลัดดา  แก้วมณี
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 73 เงิน 7 1. เด็กชายอภิริยะ  จันทร์เมือง
2. เด็กหญิงอัสมา  สุขพร้อม
 
1. นางสาวมนสิชา  คุ้มเอี่ยม
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 75 เงิน 6 1. เด็กชายซุกรัน  หะยีดาโอ๊ะ
2. เด็กชายภูวเดช  ต่างพันธ์
 
1. นางลัดดา  แก้วมณี
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 76.6 เงิน 17 1. เด็กชายธันวา  ภิญโญ
2. เด็กชายพลิศร  คมเฉียบ
3. เด็กชายอนิวัฒน์  เอ็มอยู่เด็น
 
1. นายสุริยา  สวัสดิรัตน์
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 73 เงิน 4 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จิตต์ดี
2. เด็กหญิงมนตกานต์  โปสี
3. เด็กหญิงศรุตา  สิงห์ฆาฬะ
 
1. นางอารัญดา  วรรณชิต
2. นางสาวอารีรัตน์  สิทธิการ
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 75.2 เงิน 11 1. เด็กหญิงวริยา  กุลกะดี
2. เด็กหญิงศรุตา  สิงห์ฆาฬะ
3. เด็กชายไซดี  อุดม
 
1. นางอารัญดา  วรรณชิต
2. นางสาวอารีรัตน์  สิทธิการ
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 73 เงิน 6 1. เด็กหญิงกุรรอตุลอะญูณี  แวสะแม
2. เด็กหญิงญารินดา  กล้าศึก
3. เด็กหญิงฮัยฟาร์  ตุลา
 
1. นางอารัญดา  วรรณชิต
2. นางสาวอารีรัตน์  สิทธิการ
 
20 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 77 เงิน 20 1. เด็กชายฆอซาลี  สายนุ้ย
2. เด็กชายชนาภัทร์  สุรวิทย์
3. เด็กชายอรินทร์   อุดม
 
1. นางสาวอรนันท์  มาสตูล
2. นางสาวจันทนา  เสริมทรัพย์
 
21 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 60 ทองแดง 41 1. เด็กหญิงฐิชาดา  ใจขยัน
2. เด็กหญิงณัฐมน  แรงจบ
3. เด็กชายโภคิน  คงเพ็ง
 
1. นางวชิรญา  แสงจันทร์
2. นางสาววรัทยา  จินดาวงศ์