สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบางทอง สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนิศาชล   รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
2. เด็กชายรักชาติ  บุญประสงค์
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  วรรณศิลป์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 84 ทอง 9 1. เด็กหญิงสโรชา  ชัยน้อย
 
1. นางสาววีระวรรณ  ประชุม