สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบางทอง สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 66.67 ทองแดง 4 1. เด็กชายวีรศักดิ์  ไข่มุก
2. เด็กชายเวทพิสิฐ  พูนผล
 
1. นายวีรพัฒน์  ทองเลี่ยมนาค
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 63 ทองแดง 36 1. เด็กชายนนตชัย  ไชยสุระ
 
1. นายแฉล้ม  วัชรีบริรักษ์
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 64.2 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงนัทญม๊ะ  พูนผล
2. เด็กหญิงนิศาชล   รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
3. เด็กหญิงศิวิมล  ลาดบาศรี
 
1. นายจีรทีปต์  ศรีภักดี
 
4 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 66 ทองแดง 35 1. เด็กชายพงศธร  ทะนารัมย์
2. เด็กหญิงสายธาร  เทียนยี่
3. เด็กหญิงอริสา  เพ็งชิต
 
1. นางสาวกลิ่นสุคนธ์  ครุฑบางคัน