สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบางทอง สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 39 1. เด็กหญิงพรธิชา  ปานพวงแก้ว
 
1. นางวันดี  ฉัตรวิไล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 32.65 เข้าร่วม 30 1. เด็กหญิงชุติมา  บุญประเสริฐ
 
1. นางวันดี  ฉัตรวิไล