สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบางทอง สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 39 1. เด็กหญิงพรธิชา  ปานพวงแก้ว
 
1. นางวันดี  ฉัตรวิไล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 32.65 เข้าร่วม 30 1. เด็กหญิงชุติมา  บุญประเสริฐ
 
1. นางวันดี  ฉัตรวิไล
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนิศาชล   รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
2. เด็กชายรักชาติ  บุญประสงค์
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  วรรณศิลป์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 66.67 ทองแดง 4 1. เด็กชายวีรศักดิ์  ไข่มุก
2. เด็กชายเวทพิสิฐ  พูนผล
 
1. นายวีรพัฒน์  ทองเลี่ยมนาค
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 84 ทอง 9 1. เด็กหญิงสโรชา  ชัยน้อย
 
1. นางสาววีระวรรณ  ประชุม
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 63 ทองแดง 36 1. เด็กชายนนตชัย  ไชยสุระ
 
1. นายแฉล้ม  วัชรีบริรักษ์
 
7 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  บุญโยธา
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  น่านโพธิ์ศรี
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  แก้วทอง
4. เด็กหญิงสุกฤตยา  จันธิบดี
5. เด็กหญิงอาริสา  พาชมภูู
6. เด็กหญิงเปรมสินี  ประเสริฐ
7. เด็กหญิงแก้วดาว  เสือจอม
 
1. นายนันทร์นภัส  ชมภูมิ
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายกฤษณะ  แป้นสุข
2. เด็กชายธีรภัทร  ดีเลิศ
 
1. นางวันดี  ฉัตรวิไล
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 64.2 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงนัทญม๊ะ  พูนผล
2. เด็กหญิงนิศาชล   รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
3. เด็กหญิงศิวิมล  ลาดบาศรี
 
1. นายจีรทีปต์  ศรีภักดี
 
10 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 74 เงิน 23 1. เด็กชายธนภัทร  อินทภู
2. เด็กหญิงวรัญญา  วันชัย
3. เด็กชายศุภณัฐ  แหวนเงิน
 
1. นางสาวมาศจพรรณ  คงเพ็ชร
 
11 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 66 ทองแดง 35 1. เด็กชายพงศธร  ทะนารัมย์
2. เด็กหญิงสายธาร  เทียนยี่
3. เด็กหญิงอริสา  เพ็งชิต
 
1. นางสาวกลิ่นสุคนธ์  ครุฑบางคัน