สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบางเทา สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 9 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อินจีน
 
1. นางสาวพัชรี  เหล็กเพ็ชร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 87 ทอง 7 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ฮ่องสกุล
 
1. นางสาวเกศินี  พิชิตสูงเนิน
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนกฤต  แซ่ลั้ง
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  นิ่มนวล
3. เด็กชายอะฟันดี้  เชื้อสมัน
 
1. นางจรัสศรี  ผสมทรัพย์
2. นางสาวฝาตีม๊ะ  มัจฉา
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอลีฟ  เกราะเหล็ก
2. เด็กชายเจษฎา  กะสิรักษ์
 
1. นางสาวฝาตีม๊ะ  มัจฉา
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงซันวานี  กาวีเขต
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทร์รอด
3. เด็กหญิงศศิกานต์  จัตตุรงค์
4. เด็กหญิงอาริตา  บุญชู
5. เด็กหญิงเอมิกา  หอมหวล
 
1. นางจุฑามาศ  โชคเกื้อ
2. นายวิรุจน์  วิชัยดิษฐ์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปาริชาติ  กุลดี
 
1. นางสาววันดี  ช่างเหล็ก
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง 10 1. เด็กหญิงอัยลดา  วรรณสมานกุล
 
1. นายวรรณนุรักษ์  ประโยชน์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 80.56 ทอง 12 1. เด็กชายคุณธรรณ  เครือแก้ว
2. เด็กหญิงปาริชาติ  บุญมาวงษา
 
1. นางสาวอรอุมา  เรืองเดช
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87.78 ทอง 9 1. เด็กหญิงนลิน  เพชรประพันธ์
2. เด็กชายอาทิตย์  แสงพ่วง
 
1. นางจุฑามาศ  โชคเกื้อ
2. นางแก้วใจ  นวนอ่อน
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐพล  ทับทิม
2. เด็กหญิงวรรณวิสา  อาจอ
 
1. นางจุฑามาศ  โชคเกื้อ
2. นางแก้วใจ  นวนอ่อน
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวรรณวิสา  อาจอ
 
1. นายธีรพร  นิลฉิม
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดาววดี  ธรรมกุล
 
1. นายธีรพร  นิลฉิม
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนาพร  ฮ่องสกุล
 
1. นายธีรพร  นิลฉิม
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 82.31 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอฑิตญา  ทองงามขำ
 
1. นางสาวสุภารัตน์  รัตนพงษ์
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. นายกฤษฎา  ดาราพงษ์
2. นายธนกฤต  แซ่ลั้ง
3. นายพีระพัฒน์  สุตตะระ
4. นายศิลา  จั่นฮวม
5. นายสรชัย  ขุนนุ้ย
6. เด็กหญิงสุธิตา  เกราะเหล็ก
 
1. นายอนวัช  เจียวก๊ก
2. นายมนตรี  สุวรรณหงษ์
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนกฤต  แซ่ลั้ง
 
1. นายมนตรี  สุวรรณหงษื
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 94.01 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนกฤต  แซ่ลั้ง
 
1. นางสาวเกศินี  พิชิตสูงเนิน
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกันยาวี  -
 
1. นางสาวเกศินี  พิชิตสูงเนิน
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนกฤต  แซ่ลั้ง
 
1. นายมนตรี  สุวรรณหงษื
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81.66 ทอง 13 1. เด็กหญิงกันยาวี  -
 
1. นายมนตรี  สุวรรณหงษื
 
21 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ฮ่องสกุล
2. เด็กหญิงช่อทิพย์  มีกุล
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทร์รอด
4. เด็กหญิงนุสรา  พรหมจิตร
5. เด็กหญิงภัทรอัปสร  โคชนู
6. เด็กหญิงวรนุช  เกราะเหล็ก
7. เด็กหญิงวริษฐา  ขวัญยืน
 
1. นางสาวศิวรา  อิศรเดช
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจตุรงค์  กันภัย
2. นายณัฐพล  ทับทิม
 
1. นายไพรัช  นุ่นรักษา
2. นางสาวอริญญา  สาบวช
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 85.67 ทอง 5 1. เด็กชายธีรชา  ศักดิ์ประชา
2. เด็กชายอลีฟ  เถาว์จันทร์
 
1. นายไพรัช  นุ่นรักษา
2. นางสาวอริญญา  สาบวช
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภูริชญา  ตุ้มตระกูล
2. เด็กหญิงศิริกานต์  แซ่หลิม
3. เด็กหญิงเนาวาร์  เชื้้อสมัน
 
1. นางสาวอภิรดี  หวังแก้ว
2. นางอรชภรณ์  ภิรมรส
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวซันซาบิลา  อุปถัม
2. เด็กหญิงซาฟียะห์  เจะแต
3. นางสาวเสาวลักษณ์  แก้วงาม
 
1. นางจิรานี  สำราญ
2. นางมุกดาวรรณ  ลำมะนิตย์
 
26 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81.32 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพัชราภา  เกิดทอง
 
1. นางสาวิวิไลวรรณ  แพ่งมะกาญ
 
27 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเจษฎา  ท่องเที่ยว
 
1. นางสาววิไลวรรณ  แพ่งมะลิกาญ
 
28 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวีรเกียรติ  เครือแก้ว
2. เด็กชายอัตพล  ท่องเที่ยว
 
1. นางสาววันดี  ช่างเหล็ก
2. นางสาวอริญญา  สาบวช