สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบางเทา สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 79.65 เงิน 20 1. เด็กหญิงเสาวนีย์  ผิวลอย
 
1. นางสาวศิวาพร  วาระเพียง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 72.3 เงิน 7 1. เด็กหญิงวรรณวิสา  อาจอ
 
1. นางวิภาวดี  ดำสอน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงฟิลซาฮ์  ชูชิต
2. เด็กหญิงวาสิตา  กองทัพ
3. เด็กหญิงฮุสนา  จิรักษา
 
1. นางสาวมนทิรา  บัวชูก้าน
2. นางสาวศิวาพร  วาระเพียง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวรพจน์  พันธ์ฉลาด
2. เด็กชายอะพันดี้  เชื้อสมัน
3. นายอันวาร์  ล่าหมาด
 
1. นางวิภาวดี  ดำสอน
2. นางสาวเมษา  เมฆซ้อน
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงซันซาบิลา  อุปถัมภ์
 
1. นายวันเฉลิม  ภิรมย์
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 72 เงิน 17 1. เด็กชายภูธเนศ  เช่นขาว
2. เด็กชายภูธเนศ  วงษ์นา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริโฉม  หนูเปีย
2. นายฟารีดูวัน  สาและ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 75.66 เงิน 21 1. เด็กหญิงอรดี  มานชู
 
1. นายมนตรี  สุวรรณหงษื
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนธรณ์  ราชโส
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  สมสมัย
 
1. นายไพรัช  นุ่นรักษา
2. นางสาวอริญญา  สาบวช
 
9 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 76 เงิน 18 1. เด็กหญิงสิรินทรา  บุญช่วย
2. เด็กหญิงอิสมีฮาน  เกราะเหล็ก
3. เด็กหญิงโรสณีดา  ส้มส้า
 
1. นางสาวจินตนา  อาญา
2. นางมุกดาวรรณ  ลำมะนิตย์