สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบางเทา สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 65.83 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงตรีดาว  เด่นมาลัย
 
1. นางสาวพัชรี  เหล็กเพ็ชร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 60 ทองแดง 7 1. เด็กชายจุลจักร  กองแก้ว
 
1. นางวิภาวดี  ดำสอน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 19 1. เด็กชายธนากรณ์  โยธารักษ์
2. เด็กชายนัศรุน  มานะบุตร
 
1. นางสาวมนทิรา  บัวชูก้าน
2. นางสาวศิวาพร  วาระเพียง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 7 1. เด็กชายพีรพัฒน์  สุตตะระ
2. เด็กหญิงสุธิตา  เกราะเหล็ก
 
1. นางวิภาวดี  ดำสอน
2. นางสาวเมษา  เมฆซ้อน
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กชายมูฮำหมัดซากีรีน  ดิง
2. เด็กชายอนุชิต  จิตตรง
 
1. นางสาวสมศรี  ศรีทอง
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 60 ทองแดง 6 1. เด็กชายชัชวาล  ทองหล่อ
2. เด็กชายณัฐรินทร์  จำปาดะ
 
1. นางสาวเบญจกาญจน์  สุระกุล
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 5 1. เด็กชายณัฐยศ  ศรียศ
2. เด็กชายรรรรร  เลือกผล
 
1. นางสาวฝาตีม๊ะ  มัจฉา
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 1. นายธนดล  นิยมเดชา
2. เด็กชายสมรัก  ธัญญุพักตร์
 
1. นางจรัสศรี  ผสมทรัพย์
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงจุรีภรณ์  ดาราพงษ์
2. เด็กหญิงชานิสา  ช่วยพริก
 
1. นางจิรานี  สำราญ
2. นายดลวัฒน์  เทพรักษ์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสุภกิจ  วจนะ
 
1. นายธีรพร  นิลฉิม
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงอัยลดา  วรรณสมานกุล
2. เด็กชายฮาดี้  บิลเต๊ะ
 
1. นายไพรัช  นุ่นรักษา
2. นางสาวอริญญา  สาบวช
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 60 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงช่อทิพย์  มีกุล
2. เด็กชายปรเมศ  นุโรจน์
 
1. นายไพรัช  นุ่นรักษา
2. นางสาวอริญญา  สาบวช
 
13 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 62 ทองแดง 39 1. เด็กหญิงณัสมีน  เกราะเหล็ก
2. เด็กชายนะอีม  อุดมคุณ
3. เด็กชายนาอีฟ  คนเรียน
 
1. นางพนารัตน์  เพชรบางโกระ
2. นางสาวรูสหน๊ะ  แต