สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบางเทา สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 54.5 เข้าร่วม 20 1. เด็กชายฮาซิม  จิรักษา
 
1. นางสาวพัชรี  เหล็กเพ็ชร
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทร์รอด
 
1. นางสาวรอฉีด๊ะ  ปักสิน
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 27 1. เด็กหญิงญูไวดี  โต๊ะสกุล
2. เด็กหญิงนูรวาฮีตี  กะมาลี
3. เด็กชายฮูกาฉะห์  ยาเซ็ม
 
1. นางสาวฝาตีม๊ะ  มัจฉา
2. นางสาวเบญจกาญจน์  สุระกุล
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงชนิดาภา  ชลเขตต์
2. เด็กชายธิวานนท์  หวันหยี
3. เด็กหญิงอรอนงค์  พูดเพราะ
 
1. นางจรัสศรี  ผสมทรัพย์
2. นางสาวฝาตีม๊ะ  มัจฉา
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 53.5 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายกฤติภูมิ  กาวีเขต
2. เด็กชายซิลมีย์  ฮูโกเสวดเบอร์
3. เด็กชายฟารุก  แหลมเกาะ
4. เด็กชายยามิน  เจะยะ
5. เด็กชายศภวุฒิ  คนเรียน
6. เด็กชายเทิดฃัย  วงชนะ
 
1. นายเอกลักษณ์  จันทร์ฝาก
2. นางจุฑามาศ  โชคเกื้อ
3. นางสาวดนุโชติ  บ้านควน
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 40.88 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายชารีฟ  อุปถัม
2. เด็กชายธนา  นิยมเดชา
3. เด็กชายปรเมศ  ณเอียด
4. เด็กชายฟารุุก  ยมนา
5. เด็กชายอนุฤทธิ์  ถนอมกล่อม
6. เด็กชายอาซาน  เด่นศิริ
 
1. นางสาวศิวาพร  วาระเพียง
2. นายจักรพันธ์  นิลฉิม
3. นางอดิศร  รักชาติไทย
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 53 เข้าร่วม 27 1. เด็กหญิงนะดา  นาคนาวา
2. เด็กหญิงอัยญาดา  จิตเพชร
 
1. นางสาวอริญญา  สาบวช
2. นายอนวัช  เจียวก๊ก
 
8 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายธีรภัทร  ท่องเที่ยว
 
1. นางสาววันดี  ช่างเหล็ก