สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบางเทา สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 9 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อินจีน
 
1. นางสาวพัชรี  เหล็กเพ็ชร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 79.65 เงิน 20 1. เด็กหญิงเสาวนีย์  ผิวลอย
 
1. นางสาวศิวาพร  วาระเพียง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 65.83 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงตรีดาว  เด่นมาลัย
 
1. นางสาวพัชรี  เหล็กเพ็ชร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 54.5 เข้าร่วม 20 1. เด็กชายฮาซิม  จิรักษา
 
1. นางสาวพัชรี  เหล็กเพ็ชร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 87 ทอง 7 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ฮ่องสกุล
 
1. นางสาวเกศินี  พิชิตสูงเนิน
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 60 ทองแดง 7 1. เด็กชายจุลจักร  กองแก้ว
 
1. นางวิภาวดี  ดำสอน
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 72.3 เงิน 7 1. เด็กหญิงวรรณวิสา  อาจอ
 
1. นางวิภาวดี  ดำสอน
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงฟิลซาฮ์  ชูชิต
2. เด็กหญิงวาสิตา  กองทัพ
3. เด็กหญิงฮุสนา  จิรักษา
 
1. นางสาวมนทิรา  บัวชูก้าน
2. นางสาวศิวาพร  วาระเพียง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวรพจน์  พันธ์ฉลาด
2. เด็กชายอะพันดี้  เชื้อสมัน
3. นายอันวาร์  ล่าหมาด
 
1. นางวิภาวดี  ดำสอน
2. นางสาวเมษา  เมฆซ้อน
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 19 1. เด็กชายธนากรณ์  โยธารักษ์
2. เด็กชายนัศรุน  มานะบุตร
 
1. นางสาวมนทิรา  บัวชูก้าน
2. นางสาวศิวาพร  วาระเพียง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 7 1. เด็กชายพีรพัฒน์  สุตตะระ
2. เด็กหญิงสุธิตา  เกราะเหล็ก
 
1. นางวิภาวดี  ดำสอน
2. นางสาวเมษา  เมฆซ้อน
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายสวิตต์  รักษ์มี
 
1. นางสาวพัชรี  เหล็กเพ็ชร
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทร์รอด
 
1. นางสาวรอฉีด๊ะ  ปักสิน
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 27 1. เด็กหญิงญูไวดี  โต๊ะสกุล
2. เด็กหญิงนูรวาฮีตี  กะมาลี
3. เด็กชายฮูกาฉะห์  ยาเซ็ม
 
1. นางสาวฝาตีม๊ะ  มัจฉา
2. นางสาวเบญจกาญจน์  สุระกุล
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงชนิดาภา  ชลเขตต์
2. เด็กชายธิวานนท์  หวันหยี
3. เด็กหญิงอรอนงค์  พูดเพราะ
 
1. นางจรัสศรี  ผสมทรัพย์
2. นางสาวฝาตีม๊ะ  มัจฉา
 
16 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนกฤต  แซ่ลั้ง
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  นิ่มนวล
3. เด็กชายอะฟันดี้  เชื้อสมัน
 
1. นางจรัสศรี  ผสมทรัพย์
2. นางสาวฝาตีม๊ะ  มัจฉา
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กชายมูฮำหมัดซากีรีน  ดิง
2. เด็กชายอนุชิต  จิตตรง
 
1. นางสาวสมศรี  ศรีทอง
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 60 ทองแดง 6 1. เด็กชายชัชวาล  ทองหล่อ
2. เด็กชายณัฐรินทร์  จำปาดะ
 
1. นางสาวเบญจกาญจน์  สุระกุล
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 5 1. เด็กชายณัฐยศ  ศรียศ
2. เด็กชายรรรรร  เลือกผล
 
1. นางสาวฝาตีม๊ะ  มัจฉา
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 1. นายธนดล  นิยมเดชา
2. เด็กชายสมรัก  ธัญญุพักตร์
 
1. นางจรัสศรี  ผสมทรัพย์
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอลีฟ  เกราะเหล็ก
2. เด็กชายเจษฎา  กะสิรักษ์
 
1. นางสาวฝาตีม๊ะ  มัจฉา
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงซันวานี  กาวีเขต
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทร์รอด
3. เด็กหญิงศศิกานต์  จัตตุรงค์
4. เด็กหญิงอาริตา  บุญชู
5. เด็กหญิงเอมิกา  หอมหวล
 
1. นางจุฑามาศ  โชคเกื้อ
2. นายวิรุจน์  วิชัยดิษฐ์
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปาริชาติ  กุลดี
 
1. นางสาววันดี  ช่างเหล็ก
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง 10 1. เด็กหญิงอัยลดา  วรรณสมานกุล
 
1. นายวรรณนุรักษ์  ประโยชน์
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงซันซาบิลา  อุปถัมภ์
 
1. นายวันเฉลิม  ภิรมย์
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 80.56 ทอง 12 1. เด็กชายคุณธรรณ  เครือแก้ว
2. เด็กหญิงปาริชาติ  บุญมาวงษา
 
1. นางสาวอรอุมา  เรืองเดช
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87.78 ทอง 9 1. เด็กหญิงนลิน  เพชรประพันธ์
2. เด็กชายอาทิตย์  แสงพ่วง
 
1. นางจุฑามาศ  โชคเกื้อ
2. นางแก้วใจ  นวนอ่อน
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐพล  ทับทิม
2. เด็กหญิงวรรณวิสา  อาจอ
 
1. นางจุฑามาศ  โชคเกื้อ
2. นางแก้วใจ  นวนอ่อน
 
29 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 72 เงิน 17 1. เด็กชายภูธเนศ  เช่นขาว
2. เด็กชายภูธเนศ  วงษ์นา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริโฉม  หนูเปีย
2. นายฟารีดูวัน  สาและ
 
30 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงจุรีภรณ์  ดาราพงษ์
2. เด็กหญิงชานิสา  ช่วยพริก
 
1. นางจิรานี  สำราญ
2. นายดลวัฒน์  เทพรักษ์
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวรรณวิสา  อาจอ
 
1. นายธีรพร  นิลฉิม
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดาววดี  ธรรมกุล
 
1. นายธีรพร  นิลฉิม
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสุภกิจ  วจนะ
 
1. นายธีรพร  นิลฉิม
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนาพร  ฮ่องสกุล
 
1. นายธีรพร  นิลฉิม
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 82.31 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอฑิตญา  ทองงามขำ
 
1. นางสาวสุภารัตน์  รัตนพงษ์
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. นายกฤษฎา  ดาราพงษ์
2. นายธนกฤต  แซ่ลั้ง
3. นายพีระพัฒน์  สุตตะระ
4. นายศิลา  จั่นฮวม
5. นายสรชัย  ขุนนุ้ย
6. เด็กหญิงสุธิตา  เกราะเหล็ก
 
1. นายอนวัช  เจียวก๊ก
2. นายมนตรี  สุวรรณหงษ์
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนกฤต  แซ่ลั้ง
 
1. นายมนตรี  สุวรรณหงษื
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 75.66 เงิน 21 1. เด็กหญิงอรดี  มานชู
 
1. นายมนตรี  สุวรรณหงษื
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 94.01 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนกฤต  แซ่ลั้ง
 
1. นางสาวเกศินี  พิชิตสูงเนิน
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกันยาวี  -
 
1. นางสาวเกศินี  พิชิตสูงเนิน
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนกฤต  แซ่ลั้ง
 
1. นายมนตรี  สุวรรณหงษื
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81.66 ทอง 13 1. เด็กหญิงกันยาวี  -
 
1. นายมนตรี  สุวรรณหงษื
 
43 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ฮ่องสกุล
2. เด็กหญิงช่อทิพย์  มีกุล
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทร์รอด
4. เด็กหญิงนุสรา  พรหมจิตร
5. เด็กหญิงภัทรอัปสร  โคชนู
6. เด็กหญิงวรนุช  เกราะเหล็ก
7. เด็กหญิงวริษฐา  ขวัญยืน
 
1. นางสาวศิวรา  อิศรเดช
 
44 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 53.5 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายกฤติภูมิ  กาวีเขต
2. เด็กชายซิลมีย์  ฮูโกเสวดเบอร์
3. เด็กชายฟารุก  แหลมเกาะ
4. เด็กชายยามิน  เจะยะ
5. เด็กชายศภวุฒิ  คนเรียน
6. เด็กชายเทิดฃัย  วงชนะ
 
1. นายเอกลักษณ์  จันทร์ฝาก
2. นางจุฑามาศ  โชคเกื้อ
3. นางสาวดนุโชติ  บ้านควน
 
45 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 40.88 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายชารีฟ  อุปถัม
2. เด็กชายธนา  นิยมเดชา
3. เด็กชายปรเมศ  ณเอียด
4. เด็กชายฟารุุก  ยมนา
5. เด็กชายอนุฤทธิ์  ถนอมกล่อม
6. เด็กชายอาซาน  เด่นศิริ
 
1. นางสาวศิวาพร  วาระเพียง
2. นายจักรพันธ์  นิลฉิม
3. นางอดิศร  รักชาติไทย
 
46 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 53 เข้าร่วม 27 1. เด็กหญิงนะดา  นาคนาวา
2. เด็กหญิงอัยญาดา  จิตเพชร
 
1. นางสาวอริญญา  สาบวช
2. นายอนวัช  เจียวก๊ก
 
47 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงอัยลดา  วรรณสมานกุล
2. เด็กชายฮาดี้  บิลเต๊ะ
 
1. นายไพรัช  นุ่นรักษา
2. นางสาวอริญญา  สาบวช
 
48 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจตุรงค์  กันภัย
2. นายณัฐพล  ทับทิม
 
1. นายไพรัช  นุ่นรักษา
2. นางสาวอริญญา  สาบวช
 
49 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 60 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงช่อทิพย์  มีกุล
2. เด็กชายปรเมศ  นุโรจน์
 
1. นายไพรัช  นุ่นรักษา
2. นางสาวอริญญา  สาบวช
 
50 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 85.67 ทอง 5 1. เด็กชายธีรชา  ศักดิ์ประชา
2. เด็กชายอลีฟ  เถาว์จันทร์
 
1. นายไพรัช  นุ่นรักษา
2. นางสาวอริญญา  สาบวช
 
51 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนธรณ์  ราชโส
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  สมสมัย
 
1. นายไพรัช  นุ่นรักษา
2. นางสาวอริญญา  สาบวช
 
52 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภูริชญา  ตุ้มตระกูล
2. เด็กหญิงศิริกานต์  แซ่หลิม
3. เด็กหญิงเนาวาร์  เชื้้อสมัน
 
1. นางสาวอภิรดี  หวังแก้ว
2. นางอรชภรณ์  ภิรมรส
 
53 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงซารีน่า  ทองย่น
2. เด็กหญิงอารีน่า  ทองย่น
3. เด็กหญิงอิคฟาฮ์  บิลดุเหล็ม
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  ปะหนัน
2. นางมุกดาวรรณ  ลำมะนิตย์
 
54 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวซันซาบิลา  อุปถัม
2. เด็กหญิงซาฟียะห์  เจะแต
3. นางสาวเสาวลักษณ์  แก้วงาม
 
1. นางจิรานี  สำราญ
2. นางมุกดาวรรณ  ลำมะนิตย์
 
55 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 62 ทองแดง 39 1. เด็กหญิงณัสมีน  เกราะเหล็ก
2. เด็กชายนะอีม  อุดมคุณ
3. เด็กชายนาอีฟ  คนเรียน
 
1. นางพนารัตน์  เพชรบางโกระ
2. นางสาวรูสหน๊ะ  แต
 
56 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 76 เงิน 18 1. เด็กหญิงสิรินทรา  บุญช่วย
2. เด็กหญิงอิสมีฮาน  เกราะเหล็ก
3. เด็กหญิงโรสณีดา  ส้มส้า
 
1. นางสาวจินตนา  อาญา
2. นางมุกดาวรรณ  ลำมะนิตย์
 
57 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายธีรภัทร  ท่องเที่ยว
 
1. นางสาววันดี  ช่างเหล็ก
 
58 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81.32 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพัชราภา  เกิดทอง
 
1. นางสาวิวิไลวรรณ  แพ่งมะกาญ
 
59 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเจษฎา  ท่องเที่ยว
 
1. นางสาววิไลวรรณ  แพ่งมะลิกาญ
 
60 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวีรเกียรติ  เครือแก้ว
2. เด็กชายอัตพล  ท่องเที่ยว
 
1. นางสาววันดี  ช่างเหล็ก
2. นางสาวอริญญา  สาบวช