สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านป่าครองชีพ สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 70 เงิน 15 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร   ทองหุน
 
1. นางศิริขวัญ  ทองหวาน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 77.31 เงิน 22 1. เด็กชายคมกฤษ  กางยาแสน
 
1. นางสาวสุดารัตน์  สีแก้วนิตย์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวุฒิชัย  เชี่ยวชาญ
2. เด็กชายสุรศักดิ์  คงเดิม
 
1. นายสุเทพ  รักษา
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 9 1. เด็กหญิงจันทกานต๋  อรุณปรีย์
2. เด็กหญิงฑิฆัมพร   ทองหุน
3. เด็กหญิงนันทิชา  กล่อมพระทัย
 
1. นายบุญเลื่อน  ลูกอินทร์
2. นางสาวอารีม๊ะ  โอรพันธ์
 
5 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 78 เงิน 14 1. เด็กหญิงภคพร  วงศ์เจริญ
2. เด็กหญิงรุ้งตะวัน  นันตชัย
3. เด็กหญิงสุภาวดี  คงเดิม
 
1. นางสาวพนิดา  มากหนู
2. นางสาวอนัตตา  กระเวนเวช