สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านป่าครองชีพ สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 60 ทองแดง 6 1. เด็กชายวงศ์ปิติ  ตะเคียนทอง
2. เด็กชายเอกพล  รอบรู้
 
1. นายสุเทพ  รักษา
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 67 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ชาหนองอ้อ
2. เด็กหญิงจันทร์จรัส  บุรีรักษ์
3. เด็กชายอภิสร  ชัยทอง
 
1. นางสาวสุดารัตน์  สีแก้วนิตย์
2. นางสาวลักษณารีย์  สมดวง
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 66.6 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงนลินรัตน์  แจ้งเกตุ
2. เด็กชายพูลศักดิ์  นิลาวงษ์
3. เด็กหญิงลิยานา  คนึงการ
 
1. นางสาวทิพสุคนธ์  สิทธิยากรณ์
2. นางสาวนุชณี  สารแปง