สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านพรุจำปา สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 84 ทอง 6 1. เด็กหญิงอุษามณี  พันธ์ทิพย์
 
1. นางอาภรณ์  เจริญวิวัฒนภักดี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 80.65 ทอง 16 1. เด็กหญิงศิรินี  อั้วใจรัก
 
1. นางสาวอติพร  เข็มทอง
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 88 ทอง 4 1. เด็กชายภูรินทร์  คลองรั้ว
2. เด็กชายเอกวิทย์  ขุนริน
 
1. นางสาวกิตติมา   มณีโชติ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 80.56 ทอง 12 1. เด็กชายจักรพันธ์  แสงดาว
2. เด็กหญิงสุนันทา  นาคเนนัย
 
1. นางทิฆัมพร  นคร
2. นางสุพินยา  นุ่นสังข์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงบุชรี  ช่อแตง
 
1. นางสาวสมพิศ  ไพยรัตน์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 82 ทอง 6 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  มุ่งกิต
 
1. นางสาวสมพิศ  ไพยรัตน์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 88 ทอง 5 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  นาคเนนัย
 
1. นางสาวสมพิศ  ไพยรัตน์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 87 ทอง 11 1. เด็กหญิงศศิกานต์  สิงห์สิทธิ์
 
1. นางสาวสมพิศ  ไพยรัตน์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิชชา  พาที
2. เด็กหญิงสุกัญญา  จงรักษ์
 
1. นางสาวสมพิศ  ไพยรัตน์
2. นางสาวนุชรี  ปูเงิน
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรรณิภา  บัวฉาย
2. เด็กชายอดุลย์ศักดิ์  มะหมัด
 
1. นางสาวสมพิศ  ไพยรัตน์
2. นางสาวจิรารัตน์  สีปานนุ่น
 
11 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 80 ทอง 14 1. เด็กชายกฤษฎา  ไมยูโซ่
2. เด็กชายอิควาน  มะดิเยาะ
3. เด็กชายเอกรินทร์  สิทธิ
 
1. นางสาวดรุณี  ทับมุด
2. นางสาววันไซนับ  แวดอเลาะ
 
12 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 87 ทอง 6 1. เด็กหญิงดิยานา  เก็บทรัพย์
2. เด็กหญิงพลอยปภัส  บุญสพ
3. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  สุเด็นสัน
 
1. นางสาวดรุณี  ทับมุด
2. นางสาวพฤดี   ชูวงศ์
 
13 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศศิวาห์  หาญเคียว
 
1. นางสาวสมพิศ  ไพยรัตน์