สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านพรุจำปา สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 78 เงิน 19 1. เด็กหญิงพรนภัส  ศรีเสริม
 
1. นางสาวอติพร  เข็มทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงธนพร  ศรีสวัสดิ์
2. เด็กหญิงมนชิตา  แหลมทอง
 
1. นางสาวอติพร  เข็มทอง
2. นางทิฆัมพร  นคร
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 77.78 เงิน 19 1. เด็กชายสยามรัฐ  อ่อนดี
2. เด็กหญิงสุวนันท์  นาคเนนัย
 
1. นางสาวพัชณีย์  ขวัญแก้ว
2. นางสุพินยา  นุ่นสังข์
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงมณฑิตา  แก่นเพ็ชร
2. เด็กหญิงสุพัตรา  จงรักษ์
3. เด็กหญิงอุษาวดี  มีกลิ่น
 
1. นางสาวทิพย์กมล  ชิตจันทร์
2. นางสาวสุภาวดี  พงษ์แพทย์