สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านพรุจำปา สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 51 เข้าร่วม 23 1. เด็กหญิงปาริฌาฎาร์   วงสอาด
 
1. นางอาภรณ์  เจริญวิวัฒนภักดี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 54.65 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงสุภัสสร  วงศ์ขาว
 
1. นางอาภรณ์  เจริญวิวัฒนภักดี
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 45 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายอภิรักษ์  ช่างเหล็ก
 
1. นางสาวจิรารัตน์  สีปานนุ่น
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 5 เข้าร่วม 24 1. เด็กชายเศรษฐี  ทับมุด
 
1. นางอิ่มใจ  เสียงเอก
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 18 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายยุทธนันท์  ช่างเหล็ก
 
1. นางสาวจิรารัตน์  สีปานนุ่น
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 20 1. เด็กชายพัชรพล  จันทะแจ่ม
 
1. นางอิ่มใจ  เสียงเอก
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 56 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงกันยกร  ตันตยากร
2. เด็กชายฐีรวัฒน์   วารี
 
1. นางสาวจิรารัตน์  สีปานนุ่น
2. นางสาวนุชรี  ปูเงิน