สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านพรุจำปา สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 84 ทอง 6 1. เด็กหญิงอุษามณี  พันธ์ทิพย์
 
1. นางอาภรณ์  เจริญวิวัฒนภักดี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 80.65 ทอง 16 1. เด็กหญิงศิรินี  อั้วใจรัก
 
1. นางสาวอติพร  เข็มทอง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 78 เงิน 19 1. เด็กหญิงพรนภัส  ศรีเสริม
 
1. นางสาวอติพร  เข็มทอง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 51 เข้าร่วม 23 1. เด็กหญิงปาริฌาฎาร์   วงสอาด
 
1. นางอาภรณ์  เจริญวิวัฒนภักดี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 54.65 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงสุภัสสร  วงศ์ขาว
 
1. นางอาภรณ์  เจริญวิวัฒนภักดี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงธนพร  ศรีสวัสดิ์
2. เด็กหญิงมนชิตา  แหลมทอง
 
1. นางสาวอติพร  เข็มทอง
2. นางทิฆัมพร  นคร
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 45 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายอภิรักษ์  ช่างเหล็ก
 
1. นางสาวจิรารัตน์  สีปานนุ่น
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 5 เข้าร่วม 24 1. เด็กชายเศรษฐี  ทับมุด
 
1. นางอิ่มใจ  เสียงเอก
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 18 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายยุทธนันท์  ช่างเหล็ก
 
1. นางสาวจิรารัตน์  สีปานนุ่น
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 20 1. เด็กชายพัชรพล  จันทะแจ่ม
 
1. นางอิ่มใจ  เสียงเอก
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 88 ทอง 4 1. เด็กชายภูรินทร์  คลองรั้ว
2. เด็กชายเอกวิทย์  ขุนริน
 
1. นางสาวกิตติมา   มณีโชติ
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 63 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  บัวฉาย
2. เด็กหญิงลลิตา  คล่องทะเล
3. เด็กหญิงอริณลดา  ศรีสวัสดิ์
4. เด็กหญิงอาทิมา  ศาโศรก
5. เด็กชายเศรษฐี  ทับมุด
 
1. นางสาวพัชณีย์  ขวัญแก้ว
2. นางสุพินยา  นุ่นสังข์
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 80.56 ทอง 12 1. เด็กชายจักรพันธ์  แสงดาว
2. เด็กหญิงสุนันทา  นาคเนนัย
 
1. นางทิฆัมพร  นคร
2. นางสุพินยา  นุ่นสังข์
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 77.78 เงิน 19 1. เด็กชายสยามรัฐ  อ่อนดี
2. เด็กหญิงสุวนันท์  นาคเนนัย
 
1. นางสาวพัชณีย์  ขวัญแก้ว
2. นางสุพินยา  นุ่นสังข์
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงบุชรี  ช่อแตง
 
1. นางสาวสมพิศ  ไพยรัตน์
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 82 ทอง 6 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  มุ่งกิต
 
1. นางสาวสมพิศ  ไพยรัตน์
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 88 ทอง 5 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  นาคเนนัย
 
1. นางสาวสมพิศ  ไพยรัตน์
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 87 ทอง 11 1. เด็กหญิงศศิกานต์  สิงห์สิทธิ์
 
1. นางสาวสมพิศ  ไพยรัตน์
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิชชา  พาที
2. เด็กหญิงสุกัญญา  จงรักษ์
 
1. นางสาวสมพิศ  ไพยรัตน์
2. นางสาวนุชรี  ปูเงิน
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรรณิภา  บัวฉาย
2. เด็กชายอดุลย์ศักดิ์  มะหมัด
 
1. นางสาวสมพิศ  ไพยรัตน์
2. นางสาวจิรารัตน์  สีปานนุ่น
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 56 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงกันยกร  ตันตยากร
2. เด็กชายฐีรวัฒน์   วารี
 
1. นางสาวจิรารัตน์  สีปานนุ่น
2. นางสาวนุชรี  ปูเงิน
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 60 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงซันสะบีล   ช่อแตง
2. เด็กชายภูธเนศ  ทองชู
 
1. นางสาวจิรารัตน์  สีปานนุ่น
2. นางสาวนุชรี  ปูเงิน
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงมณฑิตา  แก่นเพ็ชร
2. เด็กหญิงสุพัตรา  จงรักษ์
3. เด็กหญิงอุษาวดี  มีกลิ่น
 
1. นางสาวทิพย์กมล  ชิตจันทร์
2. นางสาวสุภาวดี  พงษ์แพทย์
 
24 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 80 ทอง 14 1. เด็กชายกฤษฎา  ไมยูโซ่
2. เด็กชายอิควาน  มะดิเยาะ
3. เด็กชายเอกรินทร์  สิทธิ
 
1. นางสาวดรุณี  ทับมุด
2. นางสาววันไซนับ  แวดอเลาะ
 
25 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 87 ทอง 6 1. เด็กหญิงดิยานา  เก็บทรัพย์
2. เด็กหญิงพลอยปภัส  บุญสพ
3. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  สุเด็นสัน
 
1. นางสาวดรุณี  ทับมุด
2. นางสาวพฤดี   ชูวงศ์
 
26 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศศิวาห์  หาญเคียว
 
1. นางสาวสมพิศ  ไพยรัตน์