สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านพารา สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 84 ทอง 15 1. เด็กหญิงเมญ่า  มังกะลัง
 
1. นางสาววรรณา  จิตต์เกื้อ
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงอครพร  จำปาดะ
2. เด็กชายอภิรักษ์  คนึงการ
 
1. นายณรงค์  คนึงการ
2. นายณรงค์  พันธ์ทิพย์
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายมารุดดี  ตนคลัง
2. เด็กชายรัตตพงษ์  กิ่งเล็ก
3. เด็กชายสุรชาติ  ชัยมงคล
 
1. นายปิยพงษ์  แสงศรี
2. นายเอกลักษณ์  ศรียาภัย