สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านพารา สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 45 เข้าร่วม 45 1. เด็กหญิงกุลริศา  สุดจันฮาม
 
1. นางสาววรรณา  จิตต์เกื้อ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 46.81 เข้าร่วม 25 1. เด็กหญิงวนัสนัน  ชูแก้ว
 
1. นางสาวมณีรัตน์  ปลูกไม้ดี
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 24 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  หลงรักษ์
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ติ้งหวัง
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายชาลีอัต  วงศ์หลี
 
1. นางสาวรสณี  สาลีหมีน