สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านพารา สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 45 เข้าร่วม 45 1. เด็กหญิงกุลริศา  สุดจันฮาม
 
1. นางสาววรรณา  จิตต์เกื้อ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 78.64 เงิน 21 1. เด็กหญิงญาลินดา  ศรีรอด
 
1. นางสาวมณีรัตน์  ปลูกไม้ดี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 84 ทอง 15 1. เด็กหญิงเมญ่า  มังกะลัง
 
1. นางสาววรรณา  จิตต์เกื้อ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 46.81 เข้าร่วม 25 1. เด็กหญิงวนัสนัน  ชูแก้ว
 
1. นางสาวมณีรัตน์  ปลูกไม้ดี
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงอันดา  คนึงการ
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ติ้งหวัง
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงอรอุมา  งาแก้ว
 
1. นางสาวรสณี  สาลีหมีน
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 24 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  หลงรักษ์
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ติ้งหวัง
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายชาลีอัต  วงศ์หลี
 
1. นางสาวรสณี  สาลีหมีน
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงอครพร  จำปาดะ
2. เด็กชายอภิรักษ์  คนึงการ
 
1. นายณรงค์  คนึงการ
2. นายณรงค์  พันธ์ทิพย์
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายมารุดดี  ตนคลัง
2. เด็กชายรัตตพงษ์  กิ่งเล็ก
3. เด็กชายสุรชาติ  ชัยมงคล
 
1. นายปิยพงษ์  แสงศรี
2. นายเอกลักษณ์  ศรียาภัย